SMMM Yeterlilik Hukuk

Hukuk; kişilerin kişilerle ve kişilerin toplumu temsil eden güçle yani devletle olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması gereken kurallar bütünüdür. Toplumsal düzenin sağlanmasında hukuk kurallarına, ahlak ve görgü kuralları da yardımcı olur, yalnız hukuk kurallarını diğer toplumsal düzen kurallarından ayıran en belirgin özellik hukuk kurallarının maddi yaptırım ile desteklenmiş olmasıdır.

Hukuk sistemleri; Dünya genelinde başlıca dört hukuk sistemi bulunmaktadır.

 1. Roma hukuku ve Cermen hukuku sistemi
 2. Anglo - Amerikan hukuku sistemi
 3. İslam hukuku sistemi
 4. Sosyalist hukuk sistemi

Türkiye ve diğer batı ülkeleri Roma Hukuku ve Cermen hukuk sistemini uygulamaktadırlar.

Hukuk Devleti; hukuk devleti insan haklarına saygılı, hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, hukuk kurallarına kendisi de bağlı olan, yönetilenlere hukuki güvence sağlayan, önceden belirlenmiş hukuk kurallarına uygun işlem yapan, yasaların üstünde kanun koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkelerinin ve Anayasa'nın bulunduğunun bilincinde olan bir devlet olarak tanımlanır. Demokratik ülkelerde idare, ülkede egemen olan hukuk düzeni içerisinde, hukuka uygun olarak görevlerini yerine getirmek zorundadır.

Hukuk devleti ve Polis devleti; İdaresi hukuka bağlı olan devlet hukuk devleti iken, idaresi hukuka bağlı olmayan devletler polis devleti olarak nitelendirilir.

Hukuk Devletinin İlkeleri; hukuk devletinin maddi ve şekli iki unsuru bulunmaktadır. Bu unsarlardan herhangi birinin eksikliği halinde hukuk devletinden bahsedilemez.

Hukuk devletinin maddi unsurları;

 • İnsan onuru
 • Özgürlük
 • Adalet
 • Eşitlik

Hukuk devletinin şekli unsurları;

 • Demokrasi
 • Temel hak ve hürriyetlerin tanınması ve güvence altına alınması
 • Yargı organının bağımsızlığı ve hakimlik teminatı
 • Kuvvetler ayrılığı
 • Belirlilik ilkesi
 • Yasama organının yargısal denetimi
 • Yürükme organının yargısal denetimi
 • İdarenin kanuniliği
 • Devletin mali sorumluluğu
 • Hukuki güvenlik