Ölüm Sigortası

Sigortalının ölümü halinde geride kalanları korumak için yapılan sigortadır denebilir.

Ölüm sigortasından sağlanan haklar;

 1. Ölüm aylığı bağlanması
 2. Toptan ödeme yapılması
 3. Aylık almakta olan eş ve çocuklara evlenme ödeneği verilmesi
 4. Cenaze ödeneği verilmesi

Ölüm aylığı;

 • En az beş yıldan beri sigortalı olup toplamda 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirmiş,
 • Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,
 • Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır.

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması şu şekilde olur.

Hesaplanan aylığın;

 • Dul eşine %50'si, aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir ve aylık bağlanmamış olması şartıyla %75'i
 • Çoçuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya kurum sağlık kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında yitirip malul olduğu analışanların veya yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının her birine %25'i
 • Bu çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine %50'si
 • Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde ana veya babaya çalışmaması ve gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde %25'i oranında, çalışmayan ana ve babanın 65 yaşının üstünde olması gelir veya aylık bağlanmamış olması halinnde ise artan hisseye bakılmaksızın %25'i oranında aylık bağlanır. 
 • Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez.

Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi, yeniden bağlanması

 • Sigortalının ölüm tarihini
 • Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren başlar.

Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin ölüm nedeni ile sonar ermesi durumunda, önceki aylığın yeniden bağlanması, sonraki eşten dolayı aylık hakkının doğmaması şartıyla bağlanır.

Evlenme ve cenaze ödeneği ile toptan ödeme

Evlenme nedeniyle kendilerine bağlanan gelir ve aylıkları kesilen kız çocuklarının evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığın kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde boşanması halinde bir yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, asgari ücretin üç katı tutarında cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına o da yoksa ana babasına o da bulunmuyorsa kardeşlerine verilir.

Ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmaması durumunda ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla yaşlılık toptan ödemesinde olduğu gibi hesaplanacak tutar yukarıdaki oranlarla hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde verilir.