İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar

İş sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. İş sözleşmesine hem işçi hem de işveren kendi iradelerine uygun serbestçe taraf olmaktadırlar. İş sözleşmesi de her sözleşme gibi taraflara kanundan gelen bir takım borçlar yüklemektedir.

Geçici İş İlişkisi

Geçici (ödünç) iş ilişkisine göre işveren, devir sırasında işçinin yazılı olurunu alarak kendisini aynı holdinge veya şirketler topluluğuna dahil bir işyerine yahut başka bir işverene iş görme borcunu yerine getirmek üzere geçici olarak devredebilir.

İş Sözleşmesinin Yapılması

İş sözleşmesinin geçerli olarak meydana gelebilmesi için her şeyden önce tarafların sözleşme yapma ehliyetine sahip bulunması ve kanunda belirtilen hükümlere uygun yapılması esastır.

İş Sözleşmesi

  1. İş Sözleşmesinin Tanımı​ : ​İş sözleşmesi, bir tarafın(işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın(işveren) ise ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmeye iş sözleşmesi denilir.

İşyerinin Kapatılması

İşyerinin kapatılması kural olarak iki şekilde gerçekleşir.

Birincisi işverenin kendi iradesi ile işyerini kapatması, diğeri ise ilgili komisyon kararı ile işyerinin kapatılmasıdır.

İş Hukukunun Temel Kavramları

  1. İşçiler, işverenler ve işveren vekilleri hak ve yükümlülükleri bakımından işyerinin kurulması veya devir alınması ile birlikte, bildirim gününe bakılmaksızın iş kanunun uygulama alanı içine girerler.

Sayfalar