Damga Vergisi Defteri

Damga Vergisi Defteri, damga vergisi yönünden "sürekli mükellefiyet" tesis ettirilen kişi ve kurumlar tarafından tutulan bir defterdir. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirecek kişi ve kurumlar ise 20, 32, 43 ve 44 seri numaralı Damga Vergisi kanunu genel tebliğlerinde "zorunlu olanlar ve ihtiyarilik hakkı olanlar" ayrımı dahilinde belirlenmiştir.

Sürekli Mükellefiyeti Zorunlu Olan Kurumlar

Katma Bütçeli İdareler

İl özel idareleri ve belediyeler

Döner sermayeli kuruluşlar

Bankalar

Kamu iktisadi teşebbüsleri

Devlet ve kamu iktisadi teşebbüsleri iştirakleri

Özerk kuruluşlar

Diğer kamu kurumları

Anonim şirketler

Sürekli Mükellefiyet Tesisi İhtiyari Olanlar

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na tabi diğer mükellefler limited şirketler

Kooperatifler dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler

Kollektif ve adi komandit şirketler

Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde bilanço esasına göre defter tutanlar

Serbest meslek kazancı elde edenler

Damga Vergisi ve Damga Vergisi Defteri

Gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olan kişi ya da kurumlar gelir ya da kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine, kurumlar vergisi mükellefi olmayan kurumlar ile bankalar, anonim şirketler gibi merkezleri dışında başka il veya ilçelerde faaliyet gösteren şubelerin ise muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairesine başvurarak damga vergisi yönünden "sürekli mükellefiyet" tesis ettirerek, ödemeleri veya hazineye intikal ettirmeleri gereken damga vergilerini damga vergisi defterinde izleyeceklerdir.

Damga vergisi defterine kayıt işlemi yapılırken makbuz karşılığı ödemeye ilişkin kağıtlar defterin bir bölümünde, istihkaktan kesinti şekliyle ödemeye ilişkin kağıtlar da diğer bölümünde ayrı ayrı gösterilecektir.

Söz konusu defterin her bölümüne takvim yılı başından itibaren birden başlayıp artan sıra numarası verilecek, düzenlenen kağıdın türü, tarihi, numarası, vergi matrahı ve miktarı belirtilecektir.

Makbuz karşılığı ödemenin kapsamına giren kağıtları;

xx liralık damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı ödenecektir. Defter sıra numarası xx

şeklinde,

istihkak ödemelerinde düzenlenen kağıtlara ise

xx liralık damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesindi şekliyle ödenecektir. Defter sıra numarası xx

şeklinde tek tip bir kaşe vurulacak, kağıda ait damga vergisi miktarı ile defter sıra numarası kağıda vurulan kaşedeki ilgili yerlere yazılarak bu şerh firma yetkililerince onaylanacaktır.

Kaşe basma işlemi, düzenlenen kağıdın varsa sureti ve dip koçanı üzerine de yapılacak ve bu kağıda asıl kağıda verilen sıra numarası yazılacaktır. Gerek makbuz karşılığı ödeme kapsamına giren kağıtların gerekse istihkak ödemelerinde düzenlenen kağıtların kaydedileceği bu defter muhafaza süresi içinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz edilecektir.

Damga Vergisi Defteri Tutarken Uyulması Gereken Kurallar

Vergi Usul Kanunu'na göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak suretiyle defterlerde başka dilten kayıtlar da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir. kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı yazılmak suretiyle, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şöyle ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme karşılığı yoktur.

İlgili dönem defter tasdik tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi (yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayesi) en az 100 milyon ABD Doları ya da muadili yabancı para karşılığı Türk Lirasi ve sermayesinin en az %40'ı ikametgahı, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kişilere ait olan işletmelere, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. Bakanlar Kurulu, bu had ve nispeti sektörler itibariyle ayrı ayrı yarısına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu şartların ihlal edildiği hesap dönemini izleyen hesap döneminden itibaren Türk para birimine göre kayıt tutma zorunluluğu başlar.

Türk para birimiyle yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevrilir. İktisadi kıymetlerin değerleri ile vergi matrahı kayıt yapılan para birimine göre tespit edilir, beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevrilerek beyan edilir. Vergi ödeme, mahsup ve iade işlemlerinde de Türk Lirası tutarlar kullanılır. Bu mükellefler, diğer para birimleriyle kayıt tuttukları sürece mükerrer 298. maddenin A fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesi yapamazlar. Türk para birimiyle kayıt yapmaya başlamaları halinde ise üç yıl süreyle anılan madde hükmünden yararlanamazlar.

Damga Vergisi Defterine kayıtlar mürekkep veya makine ile yazılır. Kopya kağıdı kullanılması ve ıstampa ve sair damga aletleriyle kopya konulmasında da sakınca görülmemekle birlikte yapılmaması daha uygundur. Bilumum defterlerde hesaplar kapatılıncaya kadar toplamlar geçici olarak kurşun kalem ile yapılabilir.

Damga Vergisi Defterinde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde tek çizgi ile çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, karalamak veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek yasaktır.

Damga Vergisi Defterinde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz veya atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli sayfa yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

Damga Vergisi Defterine kayıt zamanı işlemlerin hacmine ve durumuna uygun olarak muhasebenin düzenini ve anlam bütünlüğünü bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttın. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi uygun değildir. Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere kaydedilmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesini sağlamaz.

 

Kategori: 
Hedef Kitle: