Geçici İş İlişkisi

Geçici (ödünç) iş ilişkisine göre işveren, devir sırasında işçinin yazılı olurunu alarak kendisini aynı holdinge veya şirketler topluluğuna dahil bir işyerine yahut başka bir işverene iş görme borcunu yerine getirmek üzere geçici olarak devredebilir. Geçici iş ilişkisi altı ay süreyle en çok iki kez tekrarlanabilir. Bu durumda işverenin ödeme yükümlülüğü devam eder. Ancak, iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden diğer işverenle birlikte sorumludur.

Üçlü bir ilişki olan ödünç ilişkisi ancak şu koşullarda gerçekleşir.

  • İşçinin yazılı şekilde olurunun alınması
  • İşçi sadece aynı holding ya da şirketler topluluğu içindeki başka bir işyerine ya da benzer işi yapan herhingi bir işyerine geçici olarak devredilebilir
  • Geçici iş ilişkisi en çok altı aylık bir süre için ve yazılı olarak kurulabilir
  • Bu ilişki gerektiğinde en çok iki kez tekrarlanabilir. Dolayısıyla işverenle en çok 18 ayı kapsayacak bir ödünç ilişkisi kurulabilir.

İşçiyi geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasındaki bir uyuşmazlığın tarafı ise, söz konusu işçi bu sürede çalıştırılamaz. Uyuşmazlık sonuna kadar işveren işçiyi, kendi işyerinde çalıştırır.

Toplu işçi çıkarmaya gidilen bir işyerinde, çıkarma tarihinden itibaren altı ay süre ile geçici iş ilişkisi kurulamaz.