İş Hukukunun Kaynakları

İş hukukunun kaynakları resmi kaynaklar ve özel kaynaklar olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

İŞ HUKUKUNUN RESMİ KAYNAKLARI

  1. Yasama Kaynakları

İş hukukunun temel kaynağı, tüm hukuk dallarında olduğu gibi Anayasadır. Anayasadan sonra iş hukukunun temel kanunları yer alır. Örnek: 4857 iş kanunu, 854 deniz iş kanunu v.b.

  1. Yürütme Kaynakları

İş hukukunda uygulamaya ilişkin ayrıntılar yürütme organı tarafından düzenlenir. Yürütme organı tarafından çıkarılan tüzük ve kararnameler ile başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan yönetmelikler ile genelgeler ve tebliğler iş hukukuna kaynak oluşturur.

  1. Yargı Kaynakları

Çalışma yaşamında ortaya çıkan çeşitli iş uyuşmazlıklarına ilişkin mahkemelerce verilen kararlar iş hukukunun ödemli kaynaklarının arasında yer alır. Söz konusu kararlar içinde Anayasa mahkemesi kararları, yargıtay ve danıştay kararları özel bir önem taşımaktadır.

  1. Uluslararası Kaynaklar

Türkiye'nin de üyesi bulunduğu uluslararası çalışma örgütü tarafından hazırlanan uluslararası çalışma sözleşmeleri ve tavsiyeler; iş hukuku açısından önem taşıyan çalışmalardır. Örgüte üye olan devletler, sözleşme kararlarını olağan hallerde 1 yıl, olağandışı hallerde ise en geç 18 ay içinde yasama organlarına sevk ederek onaylamakla yükümlüdürler. Bunun dışında Avrupa birliğinin ve Avrupa konseyi'nin sözleşmeleri ile ülkemizin taraf olduğu ikili sözleşmeler de iş hukukuna kaynak oluşturur.

İŞ HUKUKUNUN ÖZEL KAYNAKLARI

İş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi, işyeri iç yönetmelikleri, iş koşulu haline gelmiş işyeri uygulamaları gibi düzenlemeler iş hukukunun özel kaynakları arasında yer alır.

Hedef Kitle: