İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları

  1. İş Görme Borcu : İşçinin iş sözleşmesinden doğan temel borcu; iş görme, yani hizmet etme borcudur. İşçinin iş görme borcunu, özenle ve bizzat yürütmesi zorunludur. Belirttiğimiz madde hükmünden anlaşıldığı gibi işçi, iş güvenliğini tehlikeye düşürmemek, mal ve tesisata zarar vermemek için gereken özenle ve dikkatle çalışmak zorundadır. İşçi taahhüt ettiği işini başkasına devredemeyeceği gibi, çalışırken yanına yardımcı alması da yasaktır. İşçinin ölümü halinde iş sözleşmesi son bulacağından, iş görme borcunun mirasçılara geçmesi de mümkün değildir.
  2. Sadakat Borcu : Sadakat borcunun kapsamına işçinin işvereni veya işyerini zarara uğratacak davranışlardan kaçınması, doğrulur ve bağlılığa uymayan davranışlardan kaçınması, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmaması, işverenin şöhret ve itibarını sarsacak davranışlardan uzak kalması, işyerinde gördüğü aksaklıkları ve tehlikeleri işverene bildirmesi, üstlendiği işi gereği gibi ve özenle yerine getirmesi, işyerindeki zarar ve arızaları gidermesi, iş düzenini bozmaması, çalışma sırasında ya da (sözleşme ile kararlaştırılması koşulu ile) çalışma sonrasında işvereni ile rekabet etmemesi ve iş ilişkisi sırasında öğrendiği ve işle ya da işyeri ile ilgili ticari bilgilerin üçüncü kişilere bildirilmemesi gibi yükümlülükler girer. İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanmak hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığına uymayan davranışlarını iş sözleşmesinin derhal feshini gerektirir.
  3. Çalışma Koşullarına Uyma ve İtaat Borcu : İşyerinde çalışmanın düzenli ve uyumlu bir şekilde gerçekleşebilmesi için işverenin yönetim yetkisi bulunmakta; buna karşın işçi çalışma koşullarına uyma ve işverenin emirlerine itaat etme borcu altına girmektedir. Bu yetkinin kullanılabilmesi için işçinin, işverence verilen emir ve talimatlara uyması gerekmektedir.

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işverenin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücreti tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara veya kayba uğratması, iş sözleşmesinin derhal feshi sebebidir.