İşyerinin Kapatılması

İşyerinin kapatılması kural olarak iki şekilde gerçekleşir.

Birincisi işverenin kendi iradesi ile işyerini kapatması, diğeri ise ilgili komisyon kararı ile işyerinin kapatılmasıdır.

İşverenler işyerlerini her zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin kapatabilirler. Ancak işyerinde işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alması halinde veya işyerinde bir grev kararı alınması durumunda işyerinin kapatılması hukuka uygun değildir. Bu hallerde işverenin işyerini kapatabilmesi için ekonomik bakımdan haklı ve kapatmayı gerektirici bir sebep göstermek zorundadır.

Ayrıca işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile bölge müdüründen oluşan beş kişilik bir komisyon tehlikenin niteliğine göre işi tamamen veya kısmen durdurmaya veya kapatmaya yetkilidir. Bu karara karşı işverenin altı işgünü içinde iş mahkemesine itiraz hakkı vardır; ancak, mahkeme kararı kesindir.