Mali Analiz Çeşitleri

 1. Analizi Yapan Kişiye Göre
  1. ​Dış Analiz: İşletmeyle ilgili olan üçüncü kişiler tarafından yapılır. (Bankalar, hissedarlar, alacaklılar v.b.) bu analizde yalnızca işletmenin basılı raporları ve işletmeden elde edilebilen bilgiler kullanılabilir.
  2. İç Analiz: İşletme içindeki kişilerce yapılır. (Ortaklar, yöneticiler) Basılı raporlarla birlikte işletmedeki tüm dokümanlar kullanılabilir.
 2. Kapsamına Göre
  1. ​Statik Analiz: İşletmenin bir dönemine ait mali tablolarında yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin incelenmesi için yapılan analizdir.
  2. Dinamik Analiz: Birden fazla dönemine ait mali tablolarındaki bilgilerin karşılaştırılarak analiz edilmesidir.
 3. Amacına Göre
  1. ​Yönetim Analizi: İşletmenin yönetiminden sorumlu olanlar tarafından yapılır. Bu analiz ile
   1. İşletme faaliyetlerinin başarı derecesi ölçülür.
   2. İşletmenin hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenir.
   3. Hedeflere ulaşılamamışsa nedenleri araştırılar.
   4. Geleceğe dönük planlar hazırlanır.
   5. Üretilecek mal ve hizmetlerin türleri miktarı ve izlenecek fiyat politikası konusunda kararlar alınır.
   6. Faaliyetler değerlenir ve denetlenir.
   7. Uygulamanın her aşamasında doğru ve düzeltici kararlar alınır.
  2. Yatırım Analizi : Bir işletmeinn mevcut ve potansiyel ortakları ile işletmeye uzun süreli kaynak sağlayan veya bu tür kaynakları sağlamayı planlayanlar tarafından yapılır.
  3. Kredi Analizi : Bir işletmeye kredi sağlayan finansman kurumları ile işletme ile ticari ilişkide bulunan özellikle kredili mal satan diğer işletmeler alacaklı oldukları işletmenin mali durumu borç ödeme gücü hakkında görüş ve bilgi sahibi olabilmeleri mali raporlar ve bunların analizi ile olanaklıdır. 

 

Kredi değerlendirmelerinde 5K veya 5C kuralı yaklaşımı

 1. Karakter (Character): İşletme yönetiminin güvenilirliği, dürüstlüğü ifade edilmektedir. Örneğin, senetleri protesto olmuş mu? İcra takibi yapılmış mı? Başka bankalardan aldığı kredileri zamanında ödüyor mu?
 2. Kapasite (Capacity)
 3. Kefil veya Kefalet (Colleteral): Kredi talebinde bulunan işletmenin uygun bir kefili veya uygun teminatının bulunması.
 4. Sermaye (Capital): İşletmenin ortaya çıkacak risklerin doğurabileceği kayıpları karşılamaya yetecek öz kaynaklarının olup olmaması
 5. Koşullar (Conditions): Bazı kayanklarda koşullar yerine kazançlar ifadesi de kullanılabilmektedir. Kazançlar, işletmenin kazanma veya kar sağlama potansiyelinin ortaya konulması şeklinde açıklanmaktadır. Koşullar ise, kredi değerlendirmesinde, krediyi kullanacak işletmenin içinde bulunduğu sektörel ve genel ekonomik koşulların da dikkate alınması gerekir.
Hedef Kitle: