SMMM

Mali Analiz Çeşitleri

  1. Analizi Yapan Kişiye Göre
    1. ​Dış Analiz: İşletmeyle ilgili olan üçüncü kişiler tarafından yapılır. (Bankalar, hissedarlar, alacaklılar v.b.) bu analizde yalnızca işletmenin basılı raporları ve işletmeden elde edilebilen bilgiler kullanılabilir.

Finansal Tablolar Analizinin Ön Koşulları

  1. Dolaylı Ön Koşulları : Dolaylı ön koşullar başlığı altında ele alınan faktörler, finansal tablolarda ortaya konulan durum ve faaliyetlerin hangi ortam veya koşullarda gerçekleştirilmiş olduğunun göz önünde bulundurulmasıdır.

Mali Analiz

Mali analiz bir işletmenin mali yapısının ve faaliyet sonuçlarının yeterli olup olmadığnın satanması ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunulabilmesi için mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin bulunabilmesi için zaman içindeki eğilimlerinin incelenmesidir.

Seçilme Yeterliği

Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bğalı olarak bu kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz.

Denetleme Raporu İle İlgili Diğer Hususlar

Serbest muhasebeci mali müşavirlerce düzenlenen raporlar ile yeminli mali müşavirlerce tasdiki ihtiva etmeyen raporlarda "ilgili mevzuata uygundur" ibaresi kullanılmaz. Bunun yerine ilgili olan mevzuat hükümlerinin açıkça yazılması zorunludur.

Denetim Raporu Çeşitleri

Denetim raporları meslek mensubunun denetim sonucu oluşan görüşüne göre;

Olumlu Rapor; denetim faaliyetinin bitiminde meslek mensubunun olumlu görüşünü içeren rapordur.

Sayfalar