YMM

Seçilme Yeterliği

Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bğalı olarak bu kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz.

Denetleme Raporu İle İlgili Diğer Hususlar

Serbest muhasebeci mali müşavirlerce düzenlenen raporlar ile yeminli mali müşavirlerce tasdiki ihtiva etmeyen raporlarda "ilgili mevzuata uygundur" ibaresi kullanılmaz. Bunun yerine ilgili olan mevzuat hükümlerinin açıkça yazılması zorunludur.

Denetim Raporu Çeşitleri

Denetim raporları meslek mensubunun denetim sonucu oluşan görüşüne göre;

Olumlu Rapor; denetim faaliyetinin bitiminde meslek mensubunun olumlu görüşünü içeren rapordur.

Denetim Raporu

  1. Genel bilgi bölümü: ilgililerin belirtildiği
  2. Denetim kapsam bölümü: dönemi belirtilen mali tabloların genel kabul görmüş denetim standartlarına göre düzenlenip düzenlenmediğinin belirtildiği

Kanunsuz İşlemleri Bildirim Yükümlülüğü

Meslek mensupları, mesleki sorumluluğun bilincinde, denetim faaliyeti sırasında mevzuat hükümlerine aykırı, hatalı ve hileli işlemleri tespit ettikleri takdirde, müşterilerine hata ve hilelerin düzeltilmesini teklif ederler.

Damga Vergisi Defteri

Damga Vergisi Defteri, damga vergisi yönünden "sürekli mükellefiyet" tesis ettirilen kişi ve kurumlar tarafından tutulan bir defterdir.

İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar

İş sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. İş sözleşmesine hem işçi hem de işveren kendi iradelerine uygun serbestçe taraf olmaktadırlar. İş sözleşmesi de her sözleşme gibi taraflara kanundan gelen bir takım borçlar yüklemektedir.

Sayfalar