Aşağıdakilerden hangisi değişkenlik ölçülerinden biri değildir?
Hangisi vergi aslı borcunu sona erdiren nedenlerden biri olamaz?
Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonlarının yönetim ilkelerinden biri değildir?
Denetime tabi olduğu halde denetimi yaptırmayanlar için öngörülen yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
… ekonomik etkili bir gümrük rejimi değildir
Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere ne ad verilir?
Yaklaşık olarak bir işletmenin üretim kapasitesinin karlılığını; aşağıdaki oranlardan hangisi daha iyi gösterir?
Aşağıdakilerden hangisi risklerin izlenmesinde kullanılan araçlardan birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi üçlü savunma hattı ile ilgili olarak doğru olmayan ifadedir?
Aşağıdakilerden hangisi COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesinin özetlendiği 3 boyutlu “COSO küpünde” yer alan ana unsurlar arasındadır?
“Seçenekler üzerinde yeterince düşünmeden, içten geldiği gibi karar verme” olarak ifade edilen karar verme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanunun amaçları arasında yer almamaktadır?
TBK m.503’e göre; “Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata sahipse veya işin yapılması mesleğinin gereği ise ya da bu gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa, bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekâlet s
Alacaklının önce borçluyu takip etme veya rehnin paraya çevrilmesini isteme yollarına gitmeksizin doğrudan doğruya kefile başvurabileceği kefalet türüne ne ad verilmektedir?
Aşağıdaki rasyolardan hangisi ekonominin likidite durumunu takip etmek için izlenir?
Tahvil ve hisse senedi gibi sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyler oluşturarak ve tasarruf sahiplerinin bu portföylere ortak olmalarını sağlayarak faaliyette bulunan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
Finansal piyasalar, teslim tarihleri bakımından sınıflandırıldığında; aşağıdaki ikili sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?
Piyasalar, en genel şekliyle sınıflandırılıdığında; aşağıdaki ikili sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?
Serbest Bölgelerle ilgili doğru önermeyi işaretleyiniz.
Bugün peşin bedelle 15.000 TL’ye satılan bir ticari malı senet karşılığında kredili olarak satan satıcının; piyasa faiz oranlarının sırasıyla ve yıllar itibariyle %3, %5, %7, %9 olacağı varsayımı altında 4 yıl vadeli bir bir senet düzenlerse, bu senedin t
Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi meslekle bağdaşan işlerden değildir?
Elimizdeki veri setinde yer alan gözlem değerleri; 7, 12, 17, 27 , 37’dir. Bu veri setinin aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Bireysel Emeklilik Sisteminin temel unsurları arasında yer almaz?
… ekonomik etkili bir gümrük rejimidir
Peşin bedelle 14.000 TL’ye satılan bir ticari malı; aylık faiz oranların %1 olduğu koşullarda, 7ay kredili satan satıcının, ay sonlarında ödeneceği varsayılan taksitlerin her biri için en az kaç TL istemesi gerekir?
Sipariş maliyet sisteminde kullanılan sipariş maliyet kartının temel fonksiyonu nedir?
Bugün, 45 gün vadeyle, bankaya yatıracağımız 15.000 TL'nin faiz getirisi 300 TL olacaksa, bankanın uygulayacağı faiz oranı % kaçtır?
Banka 117 gün vadeli, anapara tutarı 95.648TL olan mevduata, 4.352 TL faiz öderse; iç faiz hesaplama yöntemine göre, uyguladığı faiz oranı % kaç olur?
Tutarı 19.393 TL olan anapara; %19 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılarak 1.607 TL faiz elde edilmiş ise, iç faiz hesaplama yöntemine göre, vade kaç gündür?
Banka; %12 dış iskonto uyguladığı senedin sahibine, 2.500 TL öderse iskonto tutarı kaç TL olur?
Finansal piyasalar, fonların vadelerine göre sınıflandırılıdığında; aşağıdaki ikili sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?
Hangisi bir gümrük rejimi değildir?
Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine göre reklam yasağı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi küreselleşme için söylenemez?
Vergi Usul Kanunu uyarınca, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
Vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili olarak iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitine Vergi Usul Kanunu uyarınca ne ad verilmektedir?
Azami iyi niyet prensibi aşağıdakilerin hangisinde tanımlanmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte gelir elde etmek amacıyla kullanacağı varlıklarını ifade etmek için kullanılır?
Bir işletmenin finansal tablolarının analizi yapılırken rakipleri karşısındaki durumunu yorumlamak için aşağıdakilerden hangisini kullanmak daha doğru sonuçlar verecektir?
3568 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali müşavirler odası yönetim kurulunun teşekkülünü ifade eder?
Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından birisi değildir?
İhraç edilmiş menkul kıymetlerin alınıp satılmasında, bir başka ifade ile el değiştirmesinde, alıcı ve satıcı emirlerinin yerine getirilmesi amacıyla yürütülen aracılık faaliyetlerine ne denir?
Kollektif yatırım kuruluşları, yasal yapılarına göre ayrı ve bağımsız birer tüzel kişilik olarak kurulduklarında "....." adı alır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Bir işletmenin brüt satışları 95.000 Türk Lirası, satıştan indirimleri 15.000 Türk Lirası, dönen varlıkları 21.000 Türk Lirası ve pasif toplamı 61.000 Türk Lirasıdır.
Aşağıdaki kayıt hangi muhasebe işlemine aittir?
Finansal kaldıraç olarak da adlandırılan yabancı kaynakların aktif toplamına oranı sonucunun %50’nin üzerinde çıkması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Aşağıdaki bilgilerden hangisi “Stoklar ile Net Satışlar” arasındaki ilişkinin trend analiz tekniği ile analiz edilmesi sonucu sağlanır?
İşletmenin cari oranı 3; kısa vadeli borçları 100.000 Türk Lirası ise Net Çalışma Sermayesi kaç Türk Lirasıdır?
Aşağıdaki çiftlerden hangisinin hesaplanmasında kullanılan veriler aynıdır?
Marka tesciline ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Meslek mensubunun denetim hizmetini vereceği işletmeleri belirlerken işletme büyüklüğünü veya sektörü dikkate almadığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?
551 sayılı KHK hükümlerine göre patentin kullanılması zorunluluğuna ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle bu yöre, alan veya bölgeyle özdeşleşmiş olan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya
Aşağıdakilerden hangisi COSO KRY Çerçevesi kapsamında bir risk tepkisidir?
Yatay olarak personelin görevlerinin arttırılması, çeşitlendirilmesi hangi kavramla ifade edilir?
aşağıdakilerden hangisi dünya bankası tarafından ifade edilen 'piyasa dostu devlet' anlayışının unsurlarından biri değildir.
Aylık maliyetlerin belirlenmesinde, gelecek aylarda kesin tahakkuk yapılacak giderlere ilişkin tahmini tutarların alacak kaydedildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
K Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 60 TL, birim değişken maliyeti 35 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 300.000 TL'dir. (x) satış miktarını ifade ederse, işletmenin yıllık kar fonksiyonu aşağıdakilerden hangidir?
ABC İşletmesi, 2013 yılında çalışanlarla ilgili olarak 15.000 TL kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır. Aynı dönemde işten ayrılan personele 9.000 TL kıdem tazminatı ödemiştir. Vergi oranı %20 olup, kıdem tazminatı tutarı ayrıldığı dönemde değil, ödendiği
Aşağıdakilerden hangisi uyarma cezasının uygulanacağı hallerden değildir? cevap a
Optimal sermaye yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yanlış önermeyi işaretleyiniz?
Denetçi staj süresi
Odalar kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarının veya bu unvan ve kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan ibare ve remizleri kullananları aşağıda
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav komisyon üyeleri ile ilgili konularda kaç yıl çalışmış veya öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır ?
Gayrimenkuller Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki hangi değerleme ölçüsü ile değerlenirler?
Aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının konumlandırmayı en iyi şekilde gerçekleştirebilmesi için cevaplandırılması gereken sorulardan biri değildir?
Bir yatırımcı 7 yıl sonra 19.000 TL’lik bir yatırımının finansmanında kullanılmak üzere her yıl sonunda bir miktar parayı yıllık %10 faiz oranı üzerinden bankaya yatıracağı tasarrufları ile yapmak istemektedir. Bu amaçla her yıl sonunda bankaya yatırması
Aşağıdakilerden hangisi M3 parasal büyüklüğünü gösterir?
Tasarım hakkının kapsamına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Üçlü savunma hattı modeli çerçevesinde aşağıdaki unsurlardan hangisi doğrudan Yönetim Kurulu’ na raporlama yapar?
Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin gelişme nedenlerinden değildir?
Aşağıdakilerden unsurlardan hangisi COSO tarafından yapılmış olan Kurumsal Risk Yönetimi tanımı içinde yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi üçlü savunma hattının ilk hattı ile ilgili hatalı bir ifadedir?
Aşağıdakilerden hangisi yaygın kabul gören risk yönetimi stratejilerden (risk tepkileri) bir tanesi değildir?
Vergi Usul Kanunu uygulamasında aşağıda sayılanlardan hangisi mükellefin ödevleri arasında değildir?
Gerçek bedeli belli olmayan, bilinmeyen veya doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde, emsallerine göre sahip olacakları değer Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomiklik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tescil edildiği yer açısından diğerlerinden farklıdır?
Aşağıdakilerden hangisi bir mamulden elde edilecek brüt satış karını etkilemez?
16.01.2005 tarihli Sınav Yönetmeliğine göre serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavında başarısız olanların sınav belgeleri kim tarafından ne kadar süre ile saklanacaktır?
Ticari Borç Devir Hızı Nasıl Hesaplanır ? Formülü Nedir ?
Nakit Döngüsü Nasıl Hesaplanır ?
Meslek Hukuku - Soru - 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre meslek mensuplarının müşterek ve müteselsil sorumluluğunu kısaca açıklayınız.
Odaların Sorumlu Organlarının Görevden Alınması Ne Şekilde Olur ?
Türk Ticaret Kanunu’na göre makbuz senedi ve varantın geçerli şekilde devrini sağlayan hukuki yol aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanuna göre navlun sözleşmesinde taşıyan ve adamlarının kusursuz sayıldığı zararın meydana gelmesine sebep olan hallerden değildir?
Meslek Hukuku - Odaya üye olmadan SMMM veya YMM olunabilir mi?
Meslek Hukuku - SMMM ve YMM Odalarının Kuruluşu Ne Şekilde Olur ?
Meslek Hukuku - SMMM ve YMM Odaları Ne Demektir?
Meslek Hukuku - SMMM ve YMM Odalarının Kuruluş Amaçları Nelerdir ?
Meslek Hukuku - Meslekle İlgili Konularda Çalıştırılmayacak Olanlar Kimlerdir ?
Meslek Hukuku - 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Meslek Mensubunun Sorumluluğu Nelerdir?
Meslek Hukuku - Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumlulukları Nedir?
Meslek Hukuku - Sınav Sonuçlarının Yargıya İntikal Etmesi Nedeniyle Bilirkişi heyeti kimler arasından seçilir?
Meslek Hukuku - Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Üyeleri Kimlerdir, Kimler Seçer, Nasıl Yapılır ?
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Süresinden Sayılan Hizmetler Nelerdir ?
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Rapor Düzenlettirme Yetkisi ve Sorumluluk ?
Meslek Hukuku - Yabancı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Türkiye'de görev yapabilir mi ?
Meslek Hukuku - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Üyeleri Kimlerdir, Kimler Seçer, Nasıl Yapılır ?
Meslek Hukuku - Staj ve Staj Süresinden Sayılan Hizmetler Nelerdir ?
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, taşınmazlara ilişkin olarak aşağıda verilen sözleşmelerin hangisinin geçerli olarak kurulmasında resmi şekil gerekli değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kesin hükümsüzlük (mutlak butlan) yaptırımı sonucunu doğurmaz?
A’nın, oğlu B’ye gerçekte bağışlamış olduğu taşınmazını satmış gibi göstermesi durumu aşağıdakilerden hangisi için örnek teşkil eder?
Aşağıdakilerden hangisi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan kusursuz sorumluluk hallerinden biri değildir?
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurları arasında yer almaz?
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmelerin şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Borçlar Hukukuna göre, bir borç ilişkisinde birden fazla borçlunun her birinin borcun tamamından sorumlu olmasına ne denir?
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi irade bozukluğu hallerinden birisidir?
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı olarak “kesin hükümsüzlük” öngörülmemiştir?
Meslek Hukuku - YMM Özel Şartları Nelerdir ?
Meslek Hukuku - SMMM Özel Şartları Nelerdir ?
Meslek Hukuku - Mesleğin Özel Şartları Nelerdir ?
Meslek Hukuku - Mesleğin Genel Şartları Nelerdir ?
Meslek Hukuku - SMMM ve YMM Mesleklerinin Şartları Nelerdir ?
Meslek Hukuku - Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması Nedir ?
Meslek Hukuku - Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Nedir ?
Meslek Hukuku - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Nedir ?
Meslek Hukuku - 3568 Sayılı Kanunun Amaçları Nelerdir?
Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde kaçıdır?
Pazarlamanın gelişiminde aşağıdakilerden hangisi klasik pazarlama içindedir?
Piyasa faiz oranlarının % 8 olduğu ve 8 yıl boyunca değişmeyeceği varsayımı altında; 8. yılın sonunda elimize geçecek 14.807 TL’nin bugünkü değeri kaç TL’dir?
Aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin ticaret unvanında gerçek kişinin ad ve soyadının yer alması halinde şirketi gösteren ibare kısaltılarak yazılamaz?
Aşağıdakilerden hangisi ihracatçı olma şartlarındandır
Vesikalı kredi olarak da adlandırılan ödeme şeklidir.
Yukarıdaki kıymetli evrak türlerinden hangileri Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir?
Yeniden yatırım riski ile ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
X İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde devam edeceğini öngörmekte ve MM ticari malıyla ilgili olarak aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır:
Denetçi, satışlar kaleminde önemli yanlışlıklar olduğunu, bunun da birçok finansal tablo kalemini etkilediğini tespit etmiştir. Denetçi müşteri tabloları için aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmalıdır?
551 sayılı KHK hükümlerine göre bir buluşun faydalı model belgesi ile korunabilmesi için hangi şartlar aranmaktadır?
Kurum içi iletişimin, bireyin verimli ve etkili olabilmesinde çok belirleyici bir etkisi vardır. Kurum içi iletişim sağlanırken aşağıda belirtilen hususlardan hangilerine dikkat edilmelidir?
Hizmetlerin farklı şekilde algılanması üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmaz?
BT Güvence Çerçevesine göre denetimin planlanmasıyla ilgili hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi özendirici ücret sistemlerinden birisi değildir? A) Rowan sistemi B) Halsey ücret sistemi C) Emerson ücret sistemi D) Doğrudan parça başı ücret sistemi E) Bedaux sistemi
Aşağıdaki hak türlerinden hangisi kıymetli evraka bağlanamaz?
Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusuna girmez?
Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminden sağlanacak doğrudan faydalardan bir tanesi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemdir?
Burs yardımı gider yazılabilir mi?
Gümrük işlemleri tamamlanmış mal mahrece iade olur mu?
KVVK Verbise Kimler Ne Zaman Kayıt Olmalıdır ? (2019)
iç denetim
İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren ne kadar süre sonra yeni işçi almak isterse, işten çıkardığı işçilere öncelik tanımakla yükümlüdür?
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi ne kadardır?
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümleri kapsamında marka olabilecek işaretler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun resmi kaynakları arasında yer almaz?
aşağıdakilerden hangisi “yönetişim” kavramının ortaya çıkmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?
Aşağıdaki şirketlerden hangisinin türkiye muhasebe standartlarını uygulama zorunluluğu yoktur?
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kollektif şirketlerin tüzel kişilik kazanması ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
Bankacılık Kanuna göre bankaların yönetim kurulları kaç kişiden az olamaz
Türk Ticaret Kanununda Sigorta Hukuku Kitabına göre ayrılan iki alt sigorta kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
I)İki tarafça imzalanan taşıma senedi, taşıma sözleşmesinin yapıldığına, içeriğine ve eşyanın taşıyıcı tarafından teslim alındığına kanıt oluşturur. II)Taşıma senedi, eşyanın ve ambalajının, eşyanın taşıyıcı tarafından teslim alındığı sırada, dış görünüş
Parasını bir yıldan daha kısa vadelerle (1 ay, 2 ay, 6 ay gibi) bankaya yatıran birinin bir tam yıl için elde ettiği faiz gelirin % kaç olduğunu belirlemek için aşağıdakilerden hangisi hesaplanır?
Çalışanın, örgüt içinde yasadışı bir eylemi, birinin haksız kazanç elde etmesini, gücün kötüye kullanımını, büyük bir israfı, ahlak dışı davranışı fark etmesi, kamu güvenliğini ve sağlığını tehdit eden belirli bir tehlike olduğuna inanması durumunda, bunu
Bir işletme marka belirlerken kullanacağı sembol ve kelimelerin, o ülkenin değerlerine göre hareket etmesi gerekir" ifadesi hangi çevre faktörü kapsamındadır? E-Use 4
Komisyoncular vasıtasıyla yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi Katma Değer Vergisi Kanunu açısından aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Kısa çalışma ödeneğinin süresi en fazla ne kadardır?
Günlük çalışma süresi sekiz saat olan bir işte ara dinlenmesi en az ne kadar olmalıdır?
Aşağıdakilerden hangisi bütçe finansman yöntemi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin ana ülke açısından yararlarından biri değildir?
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri zarar sigortaları için söylenemez?
Aşağıdakilerden hangisi Borç/GSYH oranının artmasına neden olmaz?
Bankacılık Kesimi Konsolide Bilançosu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cari yılda uygulanan maliye politikasını değerlendirirken aşağıdakilerden hangisine bakmak anlamlıdır?
Stajyer zorunluluğu olmayan bir öğrenci stajyer gibi çalıştırılabilir mi?
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki yatırım kararlarını olumlu yönde etkiler?
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki gerçek büyümeyi yansıtır?
Aşağıdaki göstergelerden hangisi makroekonomik durumu aylık olarak değerlendirmemize yardımcı olur?
Aşağıdakilerden hangisi ihraç primi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi karma nitelikteki sermaye piyasası araçlarındandır?
Mevduat sertifikası, çek, bono, poliçe benzeri kıymetli evraklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
S Üretim İşletmesi'nde bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Toplam Satış Hasılatı 100.000 TL. Toplam Değişken Maliyetler 40.000 TL. Toplam Sabit Maliyetler 20.000 TL. Bu bilgilere göre, işletmenin satış hacminin %30 oranında artması durumunda karında n
Personel değerleme yöntemlerinden hangisinde yönetici, “evet” ya da “hayır” şeklinde cevaplanacak ikisi olumlu, ikisi olumsuz, biri de tarafsız ifadelerden oluşan bir soru dizisi hazırlayıp, tanımlamalardan değerlendirilen kişiye en uygun olanı işaretler
İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adlara ne ad verilir?
Sınai hakların koruma sürelerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Coğrafi işaretlere ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
“Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya başka bir yolla açıklanan bilgiler”e ne ad verilir?
Banka veya benzer finansal kuruluşların, kendilerinden finansman sağlamama amacıyla talepte bulunan işletmeler için yaptıkları analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
Halka açık bir işletmenin hisse senetlerine yatırım yapmayı planlayan bir yatırımcının karşılaştırmalı finansal tablolar üzerinden yapacağı analiz türü eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi mikro risk değerlendirmesi ile ilgili doğru bir ifadedir ?
Aşağıdakilerden hangisi iç denetimin ön araştırma aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden bir tanesi değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi iç denetimin “güvence” görevi çerçevesinde doğru bir ifade değildir?
Risk değerlendirmesi bileşeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi risklerin güncel tutulması ve raporlanmasında kullanılan araçlardan birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi COSO KRY Çerçevesinin 8 Bileşeni arasında değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, UMUÇ kapsamında diğerlerinden daha az önem taşır?
Aşağıdakilerden hangisi UMUÇ kapsamında, İç Denetimin Ana Prensiplerinden bir tanesi değildir?
Denetim bulgusu ne demektir?
Bir kurumun risk iştahı kim/kimler tarafından belirlenir?
Aşağıdakilerden hangisi ileriye dönük risk belirlemede faydalanılacak öncelikli kaynaklardan bir tanesi değildir?
Birim satış fiyatı 60 TL ve katkı oranı %45 olan bir işletmenin birim değişken maliyeti ne kadardır?
Birim başına düşünüldüğünde üretim hacmindeki değişme ile ters orantılı bir şekilde değişen maliyet aşağıdakilerden hangisidir
Denetçi önemlilik seviyesi 100 bin TL iken finansal tablo kalemlerinden birinde 50 bin TL tutarında bir yanlışlık tespit etmiştir. Bağımsız Denetim Standardı 450’ye göre denetçinin aşağıdakilerden hangisini yapması daha uygun olur?
Bağımsız Denetim Standardı 210 ‘a göre denetim sözleşmesi imzalanmadan önce denetçinin denetimin ön şartlarının sağlandığından emin olması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi denetimin ön şartlarından biri değildir?
Yukarıda eğilim (trend) yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Gerçek kişi A’nın menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağladığı menfaatler Gelir Vergisi Kanunu uyarınca hangi gelir türüne dahil olmaktadır?
Dar mükellefiyete tabi gerçek kişi A’nın, 2015 takvim yılında, tamamı Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş bulunan; 40.000 TL ücret geliri, 20.000 TL menkul sermaye iradı geliri, 30.000 TL gayrimenkul sermaye iradı ve 50.000 TL diğer kazanç ve iradı bulunma
Yukarıdakilerden hangileri “menkul kıymet” niteliğindedir?
G.T.İ.P., Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan…
Hangi gümrük rejiminin amacı dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmaktır
Bir projenin ekonomik ömrü içinde sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değerlerinin toplamının, aynı projenin ömrü içinde sağlayacağı nakit çıkışlarının bugünkü değerlerinin toplamına oranlanması ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Piyasa faiz oranlarının % 7 olduğu ve 5 yıl boyunca değişmeyeceği varsayımı altında; 5. yılın sonunda elimize geçecek 28.051 TL’nin bugünkü değeri kaç TL’dir?
Bir yatırım projesinin bugünkü değerini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
Bankadan alınan 145 gün vadeli % 25 faizli bir kredi için; faizle birlikte toplam 4.000 TL ödenmiştir. Bankadan alınan kredinin tutarı kaç TL’dir? (Yıl 365 gün olarak kabul edilecektir.)
Diğer(ler)ine zarar verme güdüsü ile sessiz kalmayı ifade eden örgütsel sessizlik türü hangisidir?
E-Defter Programı (Uyumlu Yazılım) Nasıl Değiştirilir?
280-180 Hesap Virmanları Hangi Tarihte Yapılmalıdır?
Gerçek Kişiden Kiralanan İşyerlerine Ait Kira Stopaj Oranı Yüzde % Kaçtır?
Likidite analizi tekniği aşağıdaki hangi analiz çeşidi için geçerlidir?
Aşağıdakilerden hangisi amacına göre analiz çeşitlerinden biridir?
İşletmedeki alınacak kararları, izlenecek politikaları belirleyecek analiz çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
2005 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2006 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2007 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2008 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2009 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2010 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2011 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2012 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2013 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2014 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2015 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2017 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2018 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
Yıllara Göre Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
Hayat Sigortası Vergi İndirimi Nasıl Hesaplanır, Oranı Kaçtır? Hangi Kanunda Düzenlenmiştir? Şartları Nelerdir?
2019 Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Kaç TL'dir?
70 TL varlık ve 50 TL borç ile işe başlayan bir işletme için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
İşletmenin öz kaynakları aşağıdakilerden hangisi ile artar?
Özel Maliyetlerde Amortisman Süresi Ne Kadardır?
Kira gelirinde götürü gider yöntemini seçen mükellef % kaçlık kısmını belge göstermeden indirim konusu yapabilir?
Diş protezciliği faaliyetinden elde edilen kazanç Gelir Vergisi Kanunu’nun hangi kazanç unsuruna göre vergilendirilir?
Tasfiye beyannameleri kimler tarafından verilir?
Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiye ne denir?
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan “Beyanname Çeşitleri” nelerdir?
Taksitli kredi faizi muhasebe kaydı nasıl yapılır?
Deneme süreli iş sözleşmesi ile doğru ifade hangisidir?
Ayrımcılık tazminatının üst sınırı işçinin kaç aylık ücretidir?
VUK ve TFRS'ye Göre Amortisman İşlemlerindeki Farklılıklar Nelerdir?
Personel İhbar Tazminatı Süreleri Nelerdir?
E-Fatura Başvurusunda Kanuni Merkez Nedir?
Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde 1980 sonrasında ortaya çıkan bankacılık krizlerinin altında yatan asıl sebeplerden biridir?
Yukarıda bilanço bilgileri verilen işletmenin net işletme sermayesi ve cari oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Nakit akış tablosunun düzenlenebilmesi için aşağıdaki finansal tablolardan hangisine ihtiyaç yoktur?
Peşin bedelle 15.000 TL’ye satılan bir ticari malı; aylık faiz oranların %1 olduğu koşullarda, 12 ay kredili satan satıcının, ay sonlarında ödeneceği varsayılan taksitlerin her biri için en az kaç TL istemesi gerekir?
Gerçek risksiz faiz oranı (yalın faiz oranı) için aşağıdakilerden hangisi daha doğrudur?
Peşin bedelle 10.000 TL’ye satılan bir ticari malın faiz oranlarının 5 yıl boyunca %10 olarak gerçekleşeceği varsayımı ile 5 yıl vadeli olarak satılması durumunda her yıl sonunda ödenecek taksitlerden birin tutarı kaç TL olur?
Aşağıdakilerden hangisi stratejik plan içinde hedef belirleye karşılık gelen bir sorudur?
Birinci Güvence Hizmeti: sorumlusu yoktur iç denetçi şirketin iç kontrol sisteminin COSO çerçevesinde etkin bir şekilde işleyip işlemediğine dair yönetime güvence verecektir (şirketin iç kontrol sistemini yönetim kurmuştur, ayrıca bir iç kontrol sorumlusu
2018 Yılı Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları Ne Kadardır?
Kıdem ve İhbar Tazminatında Asgari Geçim İndirimi Olur mu?
Aşağıdakilerden hangisi değiştirici yenilik doğuran haklardandır?
Borcun üstlenilmesine (nakline) ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ticari defterlerin teslim ve ibrazına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Yukarıda verilen gider kalemlerden hangisi / hangileri fon akış tablosunda gerçek bir fon çıkışı gerektirmez?
Denetçinin denetim sırasında tespit ettiği ve düzeltmesi için yönetime ilettiği yanlışlıklardan biri yönetim tarafından düzeltilmemiştir. Bu durumda denetçi, Bağımsız Denetim Standardı 450 uyarınca aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?
Yukarıda gelir tablosu ile ilgili dikey yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İş sözleşmesi 01.09.2015 tarihinde feshedilen işçinin, 15.08.2015 tarihinde ödenmesi gereken ancak işverence ödenmeyen ücret alacağı hangi tarihte zamanaşımına uğrar?
İşçilik alacaklarında zamanaşımı ile ilgili yanlış ifade hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin kullanıcılara iletilmesini ifade eden süreci vermektedir?
Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu açısından istisna teşkil eden bir işlem değildir?
İrade bozukluğu hallerinde iptal hakkı hangi süre içerisinde kullanılmalıdır?
Aşağıdakilerden hangisi eksik borç değildir?
Açık ve özel büro ayırımı hangi büro sınıflandırmasına aittir?
Bir işletmenin düzenli ve sürekli çalışabilmesi için amaçlar, faaliyetler, departmanlar ve bireyler arasında uyum ve işbirliğinin sağlanmasını en iyi tanımlayan kavram hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi dosyalama türlerinden birisi değildir?
Organizasyonun farklı kademelerinde bulunan birimlerde, ast ve üstlerin aralarındaki iletişim ve işbirliğine ne denir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik büro örneklerinden birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, hizmetlerin türdeş olmamasının getirdiği sonuçlardan biridir?
Hizmetlerin müşterilere kolayca iletilememesi, hizmetlerin dokunulamaz olma özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
İstenen hizmetin sunulabilmesi için işletmenin tüm birimlerinin etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasının gerekmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının müşteri odaklı faaliyet gösterebilmeleri için gerekli olan unsurlardan değildir?
Aşağıdaki ürün gruplarının hangisinde tutundurma faaliyetleri genel olarak fiyat temellidir?
TBK 54.madde uyarınca iş kazasından doğan maddi tazminat kapsamında aşağıdaki zararlardan hangisi karşılanamaz?
Türk sosyal güvenlik hukukunda aşağıdaki risklerden hangisine karşı koruma sağlanmamaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu kapsamında yer almaktadır?
Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı nedir?
Aşağıdaki işaretlerden hangisinin marka olarak tescili talebi 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK kapsamında Türk Patent Enstitüsü tarafından resen reddedilmez?
Ticaret unvanlarına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Yeni, sanayiye uygulanabilir, ancak tekniğin bilinen durumunu aşmayan buluşlara verilen belgeye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi önleyici kontrolün tanımıdır?
Bilgi teknolojilerinin amaçlarından biri hangisi değildir?
Uzun vadeli sigorta kolları toplam prim oranı (işçi ve işveren toplamı) yüzde kaçtır?
Aşağıdaki işçilik alacaklarından hangisi giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır?
Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerde esas sözleşme değişikliklerini yapma yetkisi hangi organın görevidir?
Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenme yeri ile hukuki ödeme yeri aynı yer olan çekler için öngörülen “ödeme için ibraz süresi” aşağıdakilerden hangisidir?
G.T.İ.P.
Genel işlem koşullarının yazılmamış sayılmasının sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
Bağımsız denetçiler genel olarak hangi denetim çalışmalarını yaparlar?
Denetçinin tanımını yaparak, sahip olması gereken kişisel özellikleri yazınız.
Muhasebe çalışmaları ile denetim çalışmaları arasındaki farklar nelerdir?
Geleneksel yapıların formellik, merkezilik, yüksek derecede katılık gibi özellikleri yerine ............................de basitlik, daha düşük formel yapı, merkezkaç yönetim ve örgütsel esneklik vardır.
Aşağıdaki bilgilere göre, işletmenin genel üretim giderleri verimlilik farkı ne kadardır?
İthalat Rejimi Kararı ekinde kaç liste vardır?
Transit rejimi ile ilgili doğru önermeyi işaretleyiniz.
Bir organizasyonda risklerin sahibi kimdir?
COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Nedir?
Aşağıdakilerden hangisi hedef belirleme bileşeni ile ilgili uygun bir ifade değildir
554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK kapsamında tasarımların korunma şartları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun” kapsamında ıslahçı hakkı koruması elde edilebilmesi için başvuru konusu bitkinin hangi şartları taşıması gerekir?
Fason Amaçlı İrsaliye
Bir şirketin bağımsız denetime ve tfrs'ye tabi olması için hangi koşullar gereklidir?
Şirket unvanı değiştiğinde eski unvanlı faturaları kullanabilir miyiz?
Kredi kartı ile satışlarda vade farkı komisyon faturasında KDV olur mu?
Kıst Amortisman Nedir?
TFRS'de Uygulanan Amortisman Yöntemi Nedir?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Cümledeki boşluğu tamamlayan kelime hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, karar verme sürecinde gerçek sorunu anlamadaki güçlükler arasında sayılmaz?
''Plan'' ve ''Planlama'' için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
İş analizine ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi başarılı yöneticinin özelliklerinden değildir?
''Gelecekte tekrar kullanılması düşünülen veya yasal olarak süresi doluncaya dek saklanması zorunlu belgelerin korunması ve bu süre içinde kendilerinden yararlanma olanağı sağlayan çalışmalara'' ne denir?
''Belirli parçalardan oluşan bütün'' tanımını en iyi ifade eden kavram hangisidir?
Latince ''geçici'' anlamına gelen kelimeden türetilen, geçici ve özel amaçlarla kurulan örgüt için kullanılan kavram hangisidir?
Finansal Tablolar Analizi yapılan bir işletmenin üretim işletmesi olup olmadığı aşağıdaki bilanço gruplarından hangisinin ayrıntılarına bakılarak anlaşılabilir?
Yukarıda dikey yüzdeleri verilen işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2)
Yukarıda maddi duran varlıkları ile ilgili eğilim (trend) yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Yukarıda karşılaştırmalı bilanço bilgileri verilen işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Safi Milli Hasıla Nasıl Hesaplanır?
Milli Gelir ve Hesaplanması Nasıl Yapılır?
Aşağıdakilerden hangisi klasik denetim yaklaşımları ile ilgili doğru bir önermedir?
Denetim planlarının risk esaslı olarak gerçekleştirilmesi ne anlama gelmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik iç denetim ve risk odaklı çağdaş iç denetim arasındaki karşılaştırma kriterlerinden birisidir?
IIA tarafından tanımı yapılmış olan, risk odaklı iç denetim, aşağıdaki alanlardan hangisinde diğerlerine kıyasla daha az vakti harcayacaktır?
Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde şirketlerde risk yönetimine duyulan ihtiyacın sebeplerinden bir tanesi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi hedef belirleme bileşeni ile ilgili uygun bir ifade değildir?
Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi ihtiyacına neden olan dış etmenler arasında değildir?
Olay Tanımlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade olur?
Aşağıdakilerden hangisi risk tespitinde kullanılan kontrol öz değerlendirme yöntemi ile ilgili doğru bir ifade değildir?
5510 sayılı kanun uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın üst sınırı16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının kaç katıdır?
İşveren iş kazasını ne kadar süre içinde SGK'ya bildirmekle yükümlüdür?
İşyerinde çalışan çıraklar aşağıdaki hangi sigorta koluna tabidirler?
Mali Borçlar ve Ticari Borçlar gruplarındaki artış ve azalışlar karşılaştırılarak analiz edildiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
Yukarıdaki bilanço hesaplarından hangilerindeki değişim dönem net karı veya zararı dışında işletmenin karlılığı hakkında bir fikir vermez?
İşletme finansmanına özkaynak ve borç olarak katkı sağlayanların veya sağlayacak olanların yapacak oldukları analiz türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Yukarıdaki cümlede boşluklara gelecek kavram hangisidir?
İşin yapılışı için gerekli zaman standartlarını belirlemeyi hedefleyen teknik hangisidir?
Verimliliği arttırmayı amaçlayan sistematik çalışmalar bütünü olan ve bir işin en iyi yapılış biçimi ve tamamlanma süresinin ortaya konduğu yönetsel araç hangisidir?
Dosyalama sürecinde takip edilmesi gereken ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
“Sisteme giren bilginin anlamlı sonuçlara dönüşümünü sağlayarak, özetleme, çoğaltma, gruplama, sıralama, hesaplama, karşılaştırma gibi işlemleri içeren” büro işlevi hangisidir?
Dosyalar, kullanım biçimleri, yerleri ve amaçları bakımından çeşitli gruplara ayrılırlar. Çapraz başvuru sistemine duyulan ihtiyaç sebebiyle tutulan dosyalar hangisidir?
Başkaları aynı nesneleri ve durumları bizim gördüğümüzden (algıladığımızdan) farklı görebilmektedirler. Bu tür farklılıklar neden kaynaklanmaktadır?
“Bilgiyi kullanma, bilgi problemlerini çözme, bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma, değerlendirme, etkin şekilde kullanma ve iletme becerisi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
“İnsanlar arası ilişkiler ve etkileşimlerde davranışlara yön veren, sınırlayan ideal ve evrensel olduğu ölçüde uyulması gereken ilkelerdir” şeklindeki ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış olarak verilen cümlelerden hangileri doğrudur?
Yukarıda verilen insanların doğuştan gelen yapısal özelliklerinden hangileri soya çekimle ilgilidir?
Yukarıda verilen güç türleri ile güçlerin tanımlarını doğru olarak eşleştiriniz.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış olarak verilen cümlelerden hangileri yanlıştır?
Yukarıda verilen insanların doğuştan gelen yapısal özelliklerinden hangileri genleriyle ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi kolayda ürünlerin özelliklerinden biridir?
Tüketicilere sağladıkları faydaların uzun döneme yayıldığı ve rakiplere göre farklılıkların vurgulanmaya çalışıldığı tüketici ürün grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Tüketicilerin seçim ve satın alma aşamasında uygunluk, kalite, fiyat ve stil bakımından karşılaştırma yaparak satın aldıkları ürünler aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi satış anlayışının unsurlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi BT denetiminin gereksinimlerinden birisi değildir?
BT güvence çerçevesine göre BT denetçisi denetim kanıtları konusunda görevini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
COBIT BTD’in BT alanına yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Anayasa’nın 20 maddesinde özel hayatın gizliliği kapsamında tanımlanan haklardan bir tanesidir?
Birim fiyatları yüksek ve seyrek satılan ürün grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal pazarlama anlayışında aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?
Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarlarının ekonomik özellikleri içinde incelenir?
ISACA’nın etik kurallarının kimleri kapsadığı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bilgi sistemleri denetim ve güvence faaliyetinde bilgi teknolojileri güvence çerçevesinde göre risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Uygulama seviyesinde kontroller otomatik kontroller ve manuel kontroller ikiye ayrılır. Aşağıdaki kontrollerden hangisi uygulama seviyesi otomatik kontrollerindendir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemleri denetimi yapılan organizasyonun yükümlülüklerini en kapsayıcı şekilde anlatmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi süreç seviyesi bilgi teknolojisi kontrollerindendir?
BT denetçisine risklerin değerlendirilmesinde kurum seviyesi risk değerlendirme formları, uygulama seviyesi risk değerlendirme soru formları ve altyapı seviyesi risk değerlendirme soru formları kullanılmaktadır. Bu formların faydası aşağıdakilerden hangi
ITAF’a göre izleme ile ilgili olarak bilgi sistemlerini denetçilerinin görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Önemli veya kayda değer kontrol eksikliği yüksek alanlarda denetim teknikleri detaylandırılması yoluyla tespit riski düşürülerek denetim riski makul seviyeye çekilmelidir. Aşağıdaki denetim tekniklerinden hangisi diğerlerinden daha detaylıdır?
Yukarıda dönen varlıkları ile ilgili eğilim (trend) yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Fon akış tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki bilanço gruplarından hangisi Finansal Tablolar Analizi yapılan bir işletmenin faaliyet kolu hakkında bir fikir vermez?
Yukarıda dikey yüzdeleri verilen işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Yukarıda bilgileri verilmiş olan işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Yukarıda gelir tablosu ile ilgili eğilim (trend) yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Yukarıda uzun vadeli yabancı kaynakları ile ilgili dikey yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Yukarıda kısa vadeli yabancı kaynakları ile ilgili eğilim (trend) yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aşağıdakilerden hangisi temel finansal tablolarda yer alan kalemlerden birisi değildir?
Yukarıda stokları ile ilgili dikey yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Nakit akış tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yukarıdaki gelir tablosu kalemlerinden hangisi/hangileri bir işletmenin gelecek dönemlerdeki karlılık performansı hakkında daha doğru bilgi sağlar?
Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların analizinin ve yorumunun sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
Yukarıdaki bilanço hesaplarından hangisi / hangileri Finansal Tablolar Analizi yapılan bir işletmenin faaliyet kolu hakkında bir fikir vermez?
Bir işletmenin ana sözleşme değişikliği yapıp yapmadığı aşağıdaki hesaplardan hangisindeki değişimden anlaşılabilir?
Aşağıdaki kalemlerinden hangisi fon akış tablosunda gerçek bir fon kaynağı olmayan bir gelirdir?
“Marka vekilliği”ne ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın düzenlemelerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Marka lisansı sözleşmelerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi markanın işlevlerinden değildir?
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK kapsamında markanın kullanılmasına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisinin tescil başvurusu 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK kapsamında nisbi red nedenleri kapsamında reddedilebilir?
Aşağıdakilerden hangisi denetim evreninin en doğru tanımıdır?
Aşağıdaki hangisi iç denetim açılış toplantılarında, denetlenen birim/süreç yöneticileri ile ele alınacak konulardan bir tanesi değildir?
Aşağıdaki sınai hak türlerinde hangisini tescil etmeye yetkili kurum diğerlerinden farklıdır?
Aşağıdakilerden hangisi bir sınai hak türü değildir?
Aşağıdaki unsurlardan hangisi COSO KRY Çerçevesinin Bilgi ve İletişim Bileşeni kapsamında yer almaz?
İşveren işçiyi ücretsiz izne çıkmaya zorlayabilir mi?
Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolar analizinden beklenilen yararların elde edilebilmesi için gerekli dolaysız ön koşullardan birisi değildir?
Başabaş noktası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İşyerinde haftada 45 saatlik çalışma yapılıyorsa, kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi kaç saatin altında çalışma yapıyordur?
Aşağıdaki istisnalardan hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş bulunan bir istisna değildir?
İşletme, stok hareketlerini son giren ilk çıkar (LİFO) yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin üretimde kullandığı kablonun maliyeti ne kadardır?
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümleri kapsamında markaya ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
“Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan ve gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretler”e ne ad verilir?
Marka ve ticaret unvanı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK kapsamında tescilli marka sahibinin engelleyebileceği bir fiil değildir?
Aşağıdakilerden denetim testlerinden hangisi, dönemsel veriler arasında belirli bir ilişkiyi veya paterni yakalamak amaçlı kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisi klasik iç denetim ve risk odaklı çağdaş iç denetim arasındaki karşılaştırma kriterlerinden birisi değildir?
Konsinye ihracat kapsamında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir
Aşağıdakilerden hangisi genel işletme strateji içinde yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi denetim evreni içinde yer alamaz?
Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin iç kontrol sistemini iyileştirmeye yönelik güvence ve danışmanlık faaliyetleri sonrasında ortaya çıkan kazanımlardan bir tanesi değildir?
Kredi kartı komisyon faturalarında KDV olur mu?
Aşağıdakilerden hangisi iç denetim planlaması sırasında iç denetim yöneticisinin alternatifleri arasında değildir?
Aşağıdakilerden hangisi UMUÇ’ un amaçlarından bir tanesi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, risk odaklı iç denetim sürecinde, gerçekleştirilen tüm çalışmaların çalışma kağıtları ile kayıt altına alınmasının sebepleri arasında değildir?
Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişi “marka vekilleri”nin sahip olması gereken niteliklerden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ön araştırma aşamasındaki risk değerlendirmelerinde cevap aranan sorulardan bir tanesi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iç denetim planlamasında tercih edilen, avantajlı bir durumdur?
Denetimde ön araştırma aşamasında gerçekleştirilen mikro risk değerlendirme aşamasının başlangıç ve bitiş adımları hangileridir?
Aşağıdakilerden hangisi merkezi bir risk yönetim fonksiyonunun faydaları arasında değildir?
103 Verilen Çekler Hesabı dönem sonunda kapatılır mı? Nasıl kapatılır?
101 Alınan Çekler Hesabı dönem sonunda kapatılır mı? Nasıl kapatılır?
Müşteri ilişkileri ve müşteri odaklılık dikkate alındığından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Meslek mensuplarının belirli raporlara imza atması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
BT--Kontroller ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ISACA üyesi ve sertifika sahibi bir denetçinin aşağıdakilerden hangisi etik yükümlülüklerindendir?
Bir işletmenin geçmiş dönemlerindeki finansal tablolarından elde edilen değerlerin ortalamaları bulunarak belirlenen oranlar aşağıdakilerden hangisidir?
Üçüncü kişilerin, tescil başvurusu yapılmış bir markanın 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 8. Maddesinde düzenlenen nisbi red nedenleri nedeniyle tescil edilmemesine yönelik itirazlar ne kadar süre içinde yapılması gerekir?
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre “tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak, marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiillerin marka tescilinden
İç denetim bulgularını kayıt altına alırken, hangi unsur/unsurlara bulgunun içinde değinilir?
Aşağıdakilerden hangisi, risk odaklı iç denetim metodolojisi kapsamında bir adım değildir?
Malullük aylığı ile ilgili olarak yanlış ifade hangisidir?
“Plan” ve “Planlama” için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Büro yönetimi--Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir iletişim sürecinde kaynaktan gelen mesajları alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan birey ya da gruplardır” şeklinde tanımlanan ve iletişim sürecinin temel öğelerinden biri olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bir iletişim sürecinde kaynak ve alıcı için aynı anlamı taşıyan, sembollerle ifade edilen duygu, düşünce ve tutumlardır. Kaynaktan alıcıya yazıyla, sözle ya da işaretlerle iletilebilir
Etkilemek istediğiniz kişinin gözünde güvenilir bir imajınız varsa, işiniz çok kolay demektir. Güvenirlik faktörleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Karar verme sürecinde sırasıyla yapılması gerekenler ile ilgili yukarıda verilen basamaklardan hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi, hizmetlerin dayanıksız olmamasının getirdiği sonuçlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin hizmetlerin gelişimine etkilerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarların özelliklerinden biri değildir?
Önemli veya kayda değer kontrol eksikliğinin yüksek olduğu alanlarda denetçinin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz?
Önemli veya kayda değer kontrol eksikliği yüksek alanlarda aşağıdaki denetim tekniklerinden hangisi kesinlikle kullanılamaz?
İç kontrolün hedeflerinden aşağıdakilerden hangisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bir kontrol uygulaması/ faaliyeti değildir?
Aşağıdaki konulardan hangisinin denetim evreni içinde yer alması uygun değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin kurumsal yönetim süreçlerini iyileştirmeye yönelik güvence ve danışmanlık faaliyetleri sonrasında ortaya çıkan kazanımlardan bir tanesi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi UMUÇ içinde yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi denetim alanı bazında yapılan, mikro risk değerlendirmesinin unsurlarından bir tanesi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iç denetçinin tarafsızlığını (objektifliğini) yitirmesi anlamına gelir?
2018 yılı yazar kasa fiş kesme sınırı kaç liradır?
2017 yılı yazar kasa fiş kesme sınırı kaç liradır?
2016 yılı yazar kasa fiş kesme sınırı kaç liradır?
2015 yılı yazar kasa fiş kesme sınırı kaç liradır?
2014 yılı yazar kasa fiş kesme sınırı kaç liradır?
2018 Yılı BA-BS aylık sınır nedir?
Özel Maliyet ile Gider ayrımını en kolay nasıl açıklarsınız?
Tescilli markanın koruma süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Banka hesabında bulunan dövizler için hangi kurdan değerleme yapılır?
Bir işletmenin, üretim miktarı 1000 birim olduğunda; toplam sabit maliyeti 2000 TL birim değişken maliyeti ise 5 TL dir işletmenin üretim miktarı 990 birime düşürüldüğünde toplam sabit maliyet kaç TL olur.
Aşağıdaki bilgilere göre, dönem kârı tutarı ile dönemsonu borçları tutarı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Dönem sonları itibarıyla gerçekleşmiş olmasına rağmen henüz nakden veya hesaben tahsil edilebilir duruma gelmeyen gelirlerin muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kayıt yapılır?
Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilerin uygulayacakları muhasebe usul ve esasları nerede düzenlenir?
Aşağıdakilerden hangisi sahiplerine göre markalara ilişkin doğru sınıflandırmadır? A) Coğrafi marka-garanti markası-ortak marka B) Ticaret markası-hizmet markası C) Şekil markası-sözcük markası-karma marka D) Ferdi marka-ortak marka-garanti markası E) K
Bir işletmenin satışlarının gerçekleşme ve hesap kesim iddialarını test etmek isteyen bir denetçi, işletmeyle müşterileri arasındaki ana satış sözleşmelerini incelemiştir. Diğer taraftan denetçi, ana satış sözleşmelerinin satışların gerçekleşme zamanıyla
1-INCOTERMS (ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ) DÜZENLEMESİNİ HANGİ ULUSLARARASI KURUM YAPAR? A) Dünya Bankası B) Dünya Ticaret Örgütü C) Dünya Gümrük Örgütü D) Birleşmiş Milletler E) Uluslararası Ticaret Odası
Aşağıdakilerden hangisi SMMM ve YMM Odalarının amaçlarından değildir?
SMMM Odaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?1
Yabancı SMMM ve YMM lerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğinde stajın hedefleri arasında sayılmamıştır?
Serbest dolaşımdaki eşyanın işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişi
23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine göre staj başvuruları hangi aylarda yapılır?
Aşağıdakilerden hangisi alacak hakkı sağlayan sermaye piyasası araçlarındandır?
Bir veri kümesinin en büyük ve en küçük gözlemler arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Aşağıdakilerden hangisi Sektörel Dış Ticaret Şirketleri uygulamasının avantajlarından değildir?
I)6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda taşıma sözleşmesinin yapılması bir şekle bağlanmamıştır. II)Taşıma sözleşmesi tarafların karşılıklı ve birbirlerine uygun iradeleri ile kurulur. III)Taşıma sözleşmesinin yanı sıra taşıma senedi düzenlemek zorunlu değ
Piyasa faiz oranlarının sırasıyla ve yıllar itibariyle %4, %6, %8 olacağı varsayımı altında vadesi 3.yılın sonunda dolacak olan 35.000 TL nominal değeri olan bir alacak senedinin bugünkü değeri kaç TL olur?
17. Safha (evre) maliyet sisteminde, bir safhadaki üretimi tamamlanmamış birimlerin tamamlanmış birim cinsinden ifade edilmesine ne ad verilir?
Y Üretim İşletmesi'nin yıllık üretim miktarı 15.000 adettir. Dönem içinde gerçekleşen üretim maliyeti bilgileri aşağıdaki gibidir: Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 40.000 TL. Direkt işçilik giderleri 10.000 TL. Değişken genel üretim giderleri 4
B Üretim İşletmesi'nde Kasım ayında üretilen ve toplam 50.000 TL olumsuz direkt işçilik farkı oluşan A mamulünün üretimine ilişkin standart ve fiili verileri aşağıda verilmiştir: CEVAP: A Standart Fiili Süre (saat/birim) 6 5 Saat Ücreti (TL/saat) 1
Müdür A, müşteri memnuniyetini yönetimin belirlediği kriterlere göre ölçüp yönetime müşteri memnundur iddiasında bulunmuştur. Yönetim bu iddianın doğruluğunu kontrol etmesi için iç denetçiyi görevlendirmiştir. Söz konusu güvence hizmetinin tarafları aşağ
Aşağıdaki bilgilere göre, kademeli dağıtım sonrası Dikiş esas üretim gider yerinin Isıtma yardımcı gider yerinden aldığı gider tutarı ne kadardır?
31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali müşavirler odası disiplin kurulu kararlarına itirazın süresini ve yapılabileceği mercii ifade eder?
risksiz
ticaret dönemi
vergilendirmeyi ilgilendiren
Aşağıdakilerden hangisi irade ile beyan arasında tek tarafın isteği ile yaratılan uygunsuzluk hallerindendir?
anonim
ticari
TAŞIYICININ TALEP
Aşağıdakilerden hangisi yaptırım açısından farklıdır? A) Kamu Düzenine Aykırılık B) Geçerlilik Şekline Aykırılık C) Tam Ehliyetsizlik D) Korkutma (Tehdit) E) Muvazaa
Vasinin temsil yetkisinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Vekâlet B) Sözleşme C) Hukuksal işlem D) Haksız Fiil E) Kanun
Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesinin olağanüstü fesih yoluyla sona erdirilmesinin genel sebebidir? A) Kiracının iflâsı B) Kiracının, kiralananı özenle kullanmak ve komşulara saygı göstermek yükümlülüğüne aykırı davranması C) Kira ilişkisinin devam
Aşağıdakilerden hangisinin ticari işletmeden ayrı olarak devri mümkün değildir? A) Ticaret unvanı B) Motorlu nakil aracı C) Faydalı model D) Patent E) Marka
Türk Ticaret Kanunu’na göre kollektif şirketlerin geçerli olarak kurulabilmeleri için asgari olarak konulması zorunlu sermaye miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? A) Kollektif şirketler için asgari zorunlu sermaye miktarı 100.00
Türk Ticaret Kanununa göre genel ifadesiyle taşıyanın taşıtana deniz yolu ile bir yük taşımayı; taşıtanın da bu taşıma karşılığında ona ücret ödemeyi taahhüt ettiği sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? A) Gemi kirası sözleşmesi B) Navlun sözleşmesi C) T

Sayfalar