Hisse (pay) senedinin üzerinde yazılı olan tutar aşağıdakilerden hangisi ile eş anlamlıdır
Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında yer almaz? A) Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi B) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıl
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketleri arasında yer almakla birlikte şahıs şirketi-sermaye şirketi ayrımının dışında tutulmuştur? A) Anonim şirketler B) Adi şirketler C) Kollektif şirketler D) Sermayesi payl
Satıcının belirlenen varış limanına kadar gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemekle yükümlü olduğu INCOTERMdir A) CPT B) CIP C) Hiçbirisi D) CFR E) CIF
Zunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri haftada en fazla kaç saat olabilir?
İşveren vekilinin sorumluluğu ile ilgili olarak yanlış ifade hangisidir?
Aşağıdaki sürelerden hangisi için hizmet borçlanması yapılamaz?
İç kontrol sisteminin amaçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bir işletmenin belirli bir dönemde faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynaklar ve bu kaynakların kullanıldığı yerler hakkında bilgi sağlayan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki gelir tablosu kalemlerinden hangisi göreli olarak işletmenin müşterilerine karşı pazarlık gücü hakkında bilgi sağlar?
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işverenlerin kamu ihalelerine katılmaları kaç yıl için yasaklanmıştır?
Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketlerde “müdürler” hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi limited şirketleri sona erdiren haller arasında yer almaz?
Tercihsiz menşe kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir kredi ilişkisinde, faizin; basit faiz yöntemiyle hesaplandığı, faiz oranının % 10, vadenin 100 gün, anaparanın da 36 500 TL olduğu varsayımları altında hesaplanan faizin tutarı kaç TL olacaktır? (Yıl 365 gün olarak kabul edilecektir.)
Aşağıdaki denetim kanıtlarından hangisi diğerlerinden daha objektiftir?
Aşağıdakilerden hangisi safha (evre) maliyet sisteminde bir safhadaki toplam eşdeğer ürün miktarını gösterir?
Buna göre, elektrik faturası gelinceye kadar yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi meslekle bağdaşan işlerden değildir?
Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların kirya verilmesi sonucunda elde edilen gelir, Gelir Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdaki gelir türlerinden hangisine girmektedir?
Kurumlar Vergisi uyarınca tüketim kooperatiflerinde satılan mal karşılığında fazla alınan paranın, kredi kooperatiflerinde faiz farklarının, üretim ve satış kooperatiflerinde ise verilen avanslarla satış fiyatları arasındaki farkların ortaklara iadesi?
Özel Sektörde Harcırah ve Vergi Bildirimi nasıl olmalıdır?
Ticaret Kanunu'nda yapılan tanımdan hareketle ticari işletmenin unsurlarını maddeler halinde yazınız.
Borçlar hukukuna göre, borç ilişkisinin unsurlarını maddeler halinde yazınız
İş kanununa göre işçinin borçlarını maddeler halinde sıralayınız.
Tacirin bağımlı yardımcılarını maddeler halinde yazınız.
Türk Ticaret Kanunu'na göre sicil işlemlerinin türlerini maddeler halinde yazınız.
602 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, ticaret şirketlerini niteliklerine göre ayırarak maddeler halinde yazınız.
Borçlar hukukuna göre, hukuksal işlemlerin türlerini sıralayınız.
İş hukukuna göre, kıdem tazminatının koşullarını maddeler halinde yazınız.
Borçlar hukukuna göre, borç ilişkisinin unsurlarını maddeler halinde yazınız.
Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme hangi hukuki kavramı tanımlamaktadır?
İş kanununa göre, yıllık ücretli izin ilk defa ne zaman verilir (hak edilir) ve işçilere verilecek (yer altı işlerinde çalışanlar hariç) asgari yıllık ücretli izin süreleri ne kadardır?
Türk Borçlar Kanunu'na göre kira sözleşmesini tanımlayınız ve unsurlarını sıralayınız.
Türk Ticaret Kanunu'na göre, ticari işin tanımını yapınız ve TTK'ya göre hangi işin ticari iş sayılacağına ilişkin kıstasları sıralayınız.
Yönetmelik çıkarma yetkisi kime / kimlere aittir?
Kolektif şirketin tanımını yaparak, kuruluş aşamalarını kısaca yazınız.
Türk Borçlar Kanunu özel borç ilişkileri bağlamında tipik (isimli) sözleşmeler ne demektir? Amaçları esas alınarak ayrıma tabi tutulan tipik sözleşmeleri sıralayınız.
İş sözleşmesini tanımlayarak, unsurlarını sıralayarak ve iş sözleşmesini diğer sözleşme türlerinden ayıran özelliğin ne olduğunu kısaca açıklayınız.
Ticari işletmeyi tanımlayarak, ticari işletmenin unsurlarını maddeler halinde yazınız
İç kontrol, denetim, bağımsız denetim (Finansal tablo denetimi) ve iç denetim fonksiyonu nedir? Genel kabul görmüş yaklaşımlar (Teori veya KGK tarafından yayınlanan bağımsız denetim standartları ve düzenlemeleri ile COSO ve uluslararası iç denetim standar
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun düzenlemelerine göre kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK) hangileridir?
Bağımsız denetimde denetim kanıtı sayısını etkileyen faktörleri sadece ismen sayarak bunların kanıt sayısını etkileme şeklini belirtiniz.
"Bağımsız denetim standardı BDS 200: Bağımsız denetçinin genel amaçları ve bağımsız denetimin bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesi" kapsamında denetim riskini tanımlayarak bu riski doğuran risk türlerini kısaca açıklayınız.
Risk odaklı denetimin genel uygulama aşamaları nelerdir ?
Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu (KGK) tarafından yayınlanan "Türkiye Denetim Standartları TDS 2018 Seti" kapsamındaki "Bağımsız denetçiler için etik kurallar" standardına göre; bir bağımsız denetçinin uyması gereken temel ilkeler
KGK'nun düzenlemelerine - denetim yönetmeliğine- göre denetim üstlenen bağımsız denetçi kime denir? Sorumlu denetçi kime denir? Sorumlu denetçi olabilmenin şartları nelerdir?
Bağımsız Denetim Standartlarına uygun finansal tablo denetimi yapan bir bağımsız denetçinin hile yapıldığını tespit etmesi durumunda denetlediği işletmenin yönetiminden ve üst yönetimden sorumlu olanlarla kurması gereken iletişimi nasıl olmalıdır?
Mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin ticaretinin yapıldığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?
Hangisi bir gümrük rejimi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası türlerinden değildir?
İhracatçı açısından en riskli ödeme şekli hangisidir?
16.01.2005 tarihli Sınav Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav konularından değildir?
Peşin bedelle 14.000 TL’ye satılan bir ticari malı; aylık faiz oranların %1 olduğu koşullarda, 7ay kredili satan satıcının, ay sonlarında ödeneceği varsayılan taksitlerin her biri için en az kaç TL istemesi gerekir?
Bir üretim işletmesinde standart maliyet sistemine göre muhasebe kayıtları tutuluyorsa, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Askerlik veya kanuni ödev nedeniyle işten ayrılan ve bu görev bittikten sonra eski işine dönmek isteyen işçi, görevin bitmesinden itibaren ne kadar süre içinde işverene başvurmalıdır?
Satış sözleşmelerinde ayıptan sorumluluktan doğan haklar için öngörülmüş olan zamanaşımı sürelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu çerçevesinde bir tarhiyat işlemi çeşidi değildir?
Sözleşme özgürlüğü ilkesine ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bugün %13 faiz oranı üzerinden, bankaya yatıracağımız 85.000 TL'nin faiz getirisi 2.210 TL olacaksa, mevduatımızın vadesi kaç gündür?
Kapasite kullanım oranı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Denetime tabi olduğu halde denetimi yaptırmayanlar için öngörülen yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
Sigorta ettirenin, üçüncü kişilerin kendisine karşı yönelteceği tazminat taleplerini güvence altına aldığı, malvarlığının pasifinin artışını önlemeye yönelik sigorta aşağıdakilerden hangisidir?
Yurtiçi toplam satışlar aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Anakütleden elde edilen ve onun özelliklerini en iyi yansıtan n sayıdaki veriden oluşan kümeye ne ad verilir?
Üretim sürecinin normal çalışma koşullarında oluşan ve istenen nitelikleri sağlamayan mamullere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kesin hükümsüzlük (butlan) nedenlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi mülkiyetin devri amacı güden sözleşmelerdendir?
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama fonksiyonuna ilişkin olarak kuruluş yeri seçimi etkileyen üretim faktörlerindendir?
İşletme iktisasında üretim faktörleri sınıflandırması nasıldır?
Mükelleflerin işe başlama bildirimleri dışında kalan işi bırakma ile adres, iş ve işletmede meydana gelecek değişiklik bildirimlerini bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten itibaren ne kadarlık bir zaman diliminde vergi dairesine bildirmeleri gerekm
Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonlarının yönetim ilkelerinden biri değildir?
Ekonomik kâr için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında serbest dolaşımı ispatlayan belge hangisidir
Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde, gerçek kişilerin, telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler dışında elden çıkarılmasından doğan kazançlar aşağıdaki gelir gruplarından hangisinin içerisin
Piyasa faiz oranlarının % 8 olduğu ve 8 yıl boyunca değişmeyeceği varsayımı altında; 8. yılın sonunda elimize geçecek 14.807 TL’nin bugünkü değeri kaç TL’dir?
Sipariş maliyet sisteminde kullanılan sipariş maliyet kartının temel fonksiyonu nedir?
Üretimde çalışan işçilere ödenen sosyal nitelikteki yardımlar hangi giderler içerisinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanun çerçevesinde staj amacıyla serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında çalışılmış süre olarak kabul edilmez?
İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları hangi düzenlemede yer almaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi İhracat Yönetmeliğinde sayılan ihracat şekillerinden biri değildir.
Özet beyanla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Verilen kredi tutarı esas alınarak faiz ve ilgili diğer unsurlar hesaplanıyorsa; bu nasıl bir faiz hesaplamasıdır.
Aşağıdaki durumlardan hangisi eser (istisna) sözleşmesinin konusu olamaz?
Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunması esaslarından değildir?
Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi “Çok Uluslu İşletmelerin” özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi vergi aslı borcunu sona erdiren nedenlerden biri olamaz?
Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren her türlü işlem ve fiillere ne ad verilir?
İhracı gerçekleştiren şirket açısından tanımlanacak olursa; ihraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı değerden (nominal değer) daha düşük bir bedelle satılması durumunda bu tahvil için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Edime ilişkin olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Vergi hukukunun kaynaklarından biri olan Tüzük çıkarma yetkisi aşağıda sayılanlardan hangisine aittir?
Kapasite kullanım oranı nasıl belirlenmektedir?
Bilanço esası nedir?
Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi tutundurma karması içinde yer almaz?
Muhasebe hizmetlerinin genel anlamda hizmetlerden ayrı incelenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğunun doğması için işyerinde asgari kaç işçi çalıştırılması gereklidir?
İşletme adlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi risk ölçümünde kullanılan hesaplama yöntemidir?
“Bireylerin kendi iradeleriyle içinde bulunan duruma göre esnek karar verebilme yetkisi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi BDDK ve SPK tarafından zorunlu BT denetçisi sertifikalarındandır?
COBIT 5’in temel felsefesinin özlü ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda toplam aktiflere oranlanarak hesaplanan gelir tablosu karlılık oranlarına göre işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre tacirler arasında yapılacak ihbar ve ihtarların geçerlilik şekilleri nelerdir?
Aşağıdaki finansal tablolardan hangisinin düzenlenmesinde diğerlerine göre farklı bir muhasebe esası benimsenmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi bir meslek mensubunun belirleyeceği temel amaçlardan biri değildir?
Bir işletmenin ana faaliyet konusundaki performansını gösteren gelir tablosu kalemi aşağıdakilerden hangisidir?
İşçinin bir günde çalışabileceği azami süre nedir?
5510 sayılı yasanın 4/I,a bendi kapsamında sigortalı sayılanların malüllük aylığından yararlanması için çalışma gücü kaybı en az kaç olmalıdır?
Toplantının zaman kaybına yol açmadan verimli ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak için ………. mutlaka belirlenmelidir. Toplantı düzenlenmeden önce ………., açık ve net bir biçimde belirlenmeli ve tüm katılımcılar tarafında bilinmesi sağlanmalıd
Askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak yasal süresi içinde işverene başvurmalarına rağmen işveren tarafından işe alınmamalarının yaptırımı nedir?
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğunun doğması için işyerinde yürütülen iş en az kaç ay sürecek olmalıdır?
İş Kanununa göre haftalık normal çalışma süresi azami kaç saattir?
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi aşağıdaki hangi sürede verilir?
İkinci sınıf tüccarlar hangi esasa göre defter tutar?
Finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamaların önemli olanlarının açıklanması gereği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yatırım projelerine ilişkin faaliyetler açısından söylenebilir?
Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin mahkemeye teslimi ile ibrazı arasındaki farkı açıklamaktadır?
Tekdüzen Muhasebe Sistemi 7/A seçeneğinde ana gider hesapları hangi esasa göre sınıflandırılmıştır?
Yardımcı üretim gider yerleri ile hizmet gider yerlerinde toplanan giderlerin, esas üretim gider yerlerine dağıtılmasına ne ad verilir?
İşletmenin likiditesi ile ilgili aşağıdaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Ticaret unvanına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
İhracatçı bir firma kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış temsilciliklerinden birine ihracat yapıyorsa, bu hangi ihracat şeklidir?
Bir işletmenin finansal tablolarının bağımsız denetimi aşağıdakilerden hangisi için güvence sağlar?
örgütün amaçlarıyla bireyin amaçlarının giderek daha fazla bütünleşmesi ve uyumlaşması sürecidir.
verimlilik artışı amacıyla işin içeriğinin, işe ilişkin ödüllerin ve işin niteliklerinin çeşitli şekillerde düzenlenmesidir.”
TFRS’ye göre hazırlanmış tam bir finansal tablolar setinde aşağıdakilerden hangisi
Çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensuplarına kaşeler hangi kuruluş tar
Gelir Vergisi Kanunu’na göre arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek su­retiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsali, av­lan
Hukukun yazılı kaynaklarından birisi olan cumhurbaşkanlığı kararnamesini kısaca açıklayınız.
Kanunların Anayasaya uygunluk denetimi kapsamında iptal davası açma yetkisi kimlere verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi safha (evre) maliyet sisteminde her bir safhada yapılan işlemlerden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi SMMM mesleğinin konularından birisi değildir?
31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine göre oda disiplin kurulu kararlarına karşı ilgililer hangi sürede nereye itiraz edebilirler?
Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadi kamu kuruluşlarının ve dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kendi aralarında, şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını müşterek
Türk Ticaret Kanunu'na göre hangi işin ticari iş sayılacağına ilişkin kıstaslar sırasıyla nelerdir ?
Türk Ticaret Kanunu'na göre ticari iş nedir?
Tüzük çıkarma yetkisi kime / hangi organa aittir?
Hukukun yazılı kaynaklarından hiyerarşik sırayla ilk 4 tanesi hangileridir?
Hukukun yazılı kaynakları bakımından; yazılı kaynaklar arasında hiyerarşi(sıralama) ne demektir?
Hukukun yazılı kaynakları nelerdir?
Hukuk devleti ne demektir ? Hukuk devletinin unsurları nelerdir ?
Dünya genelinde etkin olan hukuk sistemlerini yazınız. Türkiye'nin dahil olduğu hukuk sistemi hangisidir?
Hukukun tanımını yapınız ve hukuk kurallarının temel niteliklerini yazınız.
Aşağıdakilerden hangisi Odaların gelirlerinden değildir?
Birden çok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde çalışmalarını düzenleyen mecburi meslek kararına göre aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket türleri arasında gösterilmemiştir?
Hizmet çeşitliliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Gelir tablosunda bulunan Satıştan İadeler kalemi bir işletmenin ürünleri/malları hakkında nasıl bir bilgi sağlayabilir?
Sigorta şirketinin poliçede belirtilen risk meydana geldiğinde sigortalıya ödemek zorunda olduğu veya taahhüt ettiği maksimum tutarı ifade eden sigortacılık kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
X İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde devam edeceğini öngörmekte ve MM ticari malıyla ilgili olarak aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır: Satış fiyatı: 10.000 TL (10 TL/adet x 1000 adet) Satışla ilgili nakliye giderleri: 1.000 TL (1 TL/adet x
Aşağıdakilerden hangisi bir mamulü üretmek için katlanılan direkt işçilik ve genel üretim giderlerinin toplamını ifade etmek için kullanılır?
Gecikme tazminatı nasıl bir haktır?
Ticaret siciline tescil ve ilan işlemlerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Bir şirket 4.000 TL'ye mal ettiği bir ticari malını 240 TL kârla satarsa, bu satışından elde ettiği kâr oranı % kaçtır?
Tüccarlar defter tutma zorunluluğu bakımından nasıl gruplandırılır?
TTK’ya göre her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmamışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel
Anayasa’ya göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Muhasebe Sistemi Genel Tebliği
Borcun Kaynakları Nelerdir ?
Edinimin Geçersizlik (Butlan) Nedenleri Nelerdir ?
ZamanZamanaşımına tabi bir alacağın kanunun öngördüğünden farklı bir zamanaşımı süresine bağlanması, taraflardan birinin sahip olduğu üstünlüğe dayanarak karşı tarafa aşırı zorlayıcı şartları kabul ettirmesi gibi sözleşme içeriğini belirleme özgürlüğünü s
Ücret garanti fonu, işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hangi durumu kapsamaz? A) Konkordato ilan etmesi B) İflasın ertelenmesi C) Aciz vesikası alması D) Bankanın kredi başvurusunu geri çevirmesi E) İflası
Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir? A) İfa B) İstisna C) Hizmet D) Teslim E) Muafiyet
BOBİ FRS kapsamında X A.Ş.'nin denetimini yapan bir bağımsız denetçi; bu şirketin müşterisi A'dan olan ve 2018 yılında dava konusu olduğu sebeple % 70 karşılık ayrılan 50.000 TL'lik bir alacağının şirket avukatı nezdinde yaptığı doğrulama neticesinde 2019
3568 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarına uygulanacak disiplin cezalarından değildir?
Hangisi vergi aslı borcunu sona erdiren nedenlerden biri olamaz?
Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere ne ad verilir?
Yaklaşık olarak bir işletmenin üretim kapasitesinin karlılığını; aşağıdaki oranlardan hangisi daha iyi gösterir?
Aşağıdakilerden hangisi risklerin izlenmesinde kullanılan araçlardan birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi üçlü savunma hattı ile ilgili olarak doğru olmayan ifadedir?
Aşağıdakilerden hangisi COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesinin özetlendiği 3 boyutlu “COSO küpünde” yer alan ana unsurlar arasındadır?
TBK m.503’e göre; “Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata sahipse veya işin yapılması mesleğinin gereği ise ya da bu gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa, bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekâlet s
Alacaklının önce borçluyu takip etme veya rehnin paraya çevrilmesini isteme yollarına gitmeksizin doğrudan doğruya kefile başvurabileceği kefalet türüne ne ad verilmektedir?
Aşağıdaki rasyolardan hangisi ekonominin likidite durumunu takip etmek için izlenir?
Tahvil ve hisse senedi gibi sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyler oluşturarak ve tasarruf sahiplerinin bu portföylere ortak olmalarını sağlayarak faaliyette bulunan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
Finansal piyasalar, teslim tarihleri bakımından sınıflandırıldığında; aşağıdaki ikili sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?
Piyasalar, en genel şekliyle sınıflandırılıdığında; aşağıdaki ikili sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?
Serbest Bölgelerle ilgili doğru önermeyi işaretleyiniz.
Bugün peşin bedelle 15.000 TL’ye satılan bir ticari malı senet karşılığında kredili olarak satan satıcının; piyasa faiz oranlarının sırasıyla ve yıllar itibariyle %3, %5, %7, %9 olacağı varsayımı altında 4 yıl vadeli bir bir senet düzenlerse, bu senedin t
Aşağıdaki ifadelerden hangisi küreselleşme için söylenemez?
Vergi Usul Kanunu uyarınca, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
Vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili olarak iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitine Vergi Usul Kanunu uyarınca ne ad verilmektedir?
Azami iyi niyet prensibi aşağıdakilerin hangisinde tanımlanmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte gelir elde etmek amacıyla kullanacağı varlıklarını ifade etmek için kullanılır?
3568 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali müşavirler odası yönetim kurulunun teşekkülünü ifade eder?
İhraç edilmiş menkul kıymetlerin alınıp satılmasında, bir başka ifade ile el değiştirmesinde, alıcı ve satıcı emirlerinin yerine getirilmesi amacıyla yürütülen aracılık faaliyetlerine ne denir?
Kollektif yatırım kuruluşları, yasal yapılarına göre ayrı ve bağımsız birer tüzel kişilik olarak kurulduklarında "....." adı alır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Bir işletmenin brüt satışları 95.000 Türk Lirası, satıştan indirimleri 15.000 Türk Lirası, dönen varlıkları 21.000 Türk Lirası ve pasif toplamı 61.000 Türk Lirasıdır.
Aşağıdaki kayıt hangi muhasebe işlemine aittir?
Finansal kaldıraç olarak da adlandırılan yabancı kaynakların aktif toplamına oranı sonucunun %50’nin üzerinde çıkması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Aşağıdaki bilgilerden hangisi “Stoklar ile Net Satışlar” arasındaki ilişkinin trend analiz tekniği ile analiz edilmesi sonucu sağlanır?
İşletmenin cari oranı 3; kısa vadeli borçları 100.000 Türk Lirası ise Net Çalışma Sermayesi kaç Türk Lirasıdır?
Aşağıdaki çiftlerden hangisinin hesaplanmasında kullanılan veriler aynıdır?
Marka tesciline ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Meslek mensubunun denetim hizmetini vereceği işletmeleri belirlerken işletme büyüklüğünü veya sektörü dikkate almadığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?
551 sayılı KHK hükümlerine göre patentin kullanılması zorunluluğuna ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle bu yöre, alan veya bölgeyle özdeşleşmiş olan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya
Aşağıdakilerden hangisi COSO KRY Çerçevesi kapsamında bir risk tepkisidir?
Yatay olarak personelin görevlerinin arttırılması, çeşitlendirilmesi hangi kavramla ifade edilir?
aşağıdakilerden hangisi dünya bankası tarafından ifade edilen 'piyasa dostu devlet' anlayışının unsurlarından biri değildir.
Aylık maliyetlerin belirlenmesinde, gelecek aylarda kesin tahakkuk yapılacak giderlere ilişkin tahmini tutarların alacak kaydedildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
K Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 60 TL, birim değişken maliyeti 35 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 300.000 TL'dir. (x) satış miktarını ifade ederse, işletmenin yıllık kar fonksiyonu aşağıdakilerden hangidir?
ABC İşletmesi, 2013 yılında çalışanlarla ilgili olarak 15.000 TL kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır. Aynı dönemde işten ayrılan personele 9.000 TL kıdem tazminatı ödemiştir. Vergi oranı %20 olup, kıdem tazminatı tutarı ayrıldığı dönemde değil, ödendiği
Aşağıdakilerden hangisi uyarma cezasının uygulanacağı hallerden değildir? cevap a
Optimal sermaye yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yanlış önermeyi işaretleyiniz?
Denetçi staj süresi
Odalar kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarının veya bu unvan ve kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan ibare ve remizleri kullananları aşağıda
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav komisyon üyeleri ile ilgili konularda kaç yıl çalışmış veya öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır ?
Aşağıdakilerden hangisi M3 parasal büyüklüğünü gösterir?
Tasarım hakkının kapsamına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Üçlü savunma hattı modeli çerçevesinde aşağıdaki unsurlardan hangisi doğrudan Yönetim Kurulu’ na raporlama yapar?
Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin gelişme nedenlerinden değildir?
Aşağıdakilerden unsurlardan hangisi COSO tarafından yapılmış olan Kurumsal Risk Yönetimi tanımı içinde yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi üçlü savunma hattının ilk hattı ile ilgili hatalı bir ifadedir?
Aşağıdakilerden hangisi yaygın kabul gören risk yönetimi stratejilerden (risk tepkileri) bir tanesi değildir?
Vergi Usul Kanunu uygulamasında aşağıda sayılanlardan hangisi mükellefin ödevleri arasında değildir?
Gerçek bedeli belli olmayan, bilinmeyen veya doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde, emsallerine göre sahip olacakları değer Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomiklik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tescil edildiği yer açısından diğerlerinden farklıdır?
Aşağıdakilerden hangisi bir mamulden elde edilecek brüt satış karını etkilemez?
16.01.2005 tarihli Sınav Yönetmeliğine göre serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavında başarısız olanların sınav belgeleri kim tarafından ne kadar süre ile saklanacaktır?
Ticari Borç Devir Hızı Nasıl Hesaplanır ? Formülü Nedir ?
Nakit Döngüsü Nasıl Hesaplanır ?
Meslek Hukuku - Soru - 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre meslek mensuplarının müşterek ve müteselsil sorumluluğunu kısaca açıklayınız.
Odaların Sorumlu Organlarının Görevden Alınması Ne Şekilde Olur ?
Türk Ticaret Kanunu’na göre makbuz senedi ve varantın geçerli şekilde devrini sağlayan hukuki yol aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanuna göre navlun sözleşmesinde taşıyan ve adamlarının kusursuz sayıldığı zararın meydana gelmesine sebep olan hallerden değildir?
Meslek Hukuku - Odaya üye olmadan SMMM veya YMM olunabilir mi?
Meslek Hukuku - SMMM ve YMM Odalarının Kuruluşu Ne Şekilde Olur ?
Meslek Hukuku - SMMM ve YMM Odaları Ne Demektir?
Meslek Hukuku - SMMM ve YMM Odalarının Kuruluş Amaçları Nelerdir ?
Meslek Hukuku - Meslekle İlgili Konularda Çalıştırılmayacak Olanlar Kimlerdir ?
Meslek Hukuku - 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Meslek Mensubunun Sorumluluğu Nelerdir?
Meslek Hukuku - Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumlulukları Nedir?
Meslek Hukuku - Sınav Sonuçlarının Yargıya İntikal Etmesi Nedeniyle Bilirkişi heyeti kimler arasından seçilir?
Meslek Hukuku - Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Üyeleri Kimlerdir, Kimler Seçer, Nasıl Yapılır ?
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Süresinden Sayılan Hizmetler Nelerdir ?
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Rapor Düzenlettirme Yetkisi ve Sorumluluk ?
Meslek Hukuku - Yabancı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Türkiye'de görev yapabilir mi ?
Meslek Hukuku - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Üyeleri Kimlerdir, Kimler Seçer, Nasıl Yapılır ?
Meslek Hukuku - Staj ve Staj Süresinden Sayılan Hizmetler Nelerdir ?
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, taşınmazlara ilişkin olarak aşağıda verilen sözleşmelerin hangisinin geçerli olarak kurulmasında resmi şekil gerekli değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kesin hükümsüzlük (mutlak butlan) yaptırımı sonucunu doğurmaz?
A’nın, oğlu B’ye gerçekte bağışlamış olduğu taşınmazını satmış gibi göstermesi durumu aşağıdakilerden hangisi için örnek teşkil eder?
Aşağıdakilerden hangisi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan kusursuz sorumluluk hallerinden biri değildir?
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurları arasında yer almaz?
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmelerin şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Borçlar Hukukuna göre, bir borç ilişkisinde birden fazla borçlunun her birinin borcun tamamından sorumlu olmasına ne denir?
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi irade bozukluğu hallerinden birisidir?
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı olarak “kesin hükümsüzlük” öngörülmemiştir?
Meslek Hukuku - YMM Özel Şartları Nelerdir ?
Meslek Hukuku - SMMM Özel Şartları Nelerdir ?
Meslek Hukuku - Mesleğin Özel Şartları Nelerdir ?
Meslek Hukuku - Mesleğin Genel Şartları Nelerdir ?
Meslek Hukuku - SMMM ve YMM Mesleklerinin Şartları Nelerdir ?
Meslek Hukuku - Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması Nedir ?
Meslek Hukuku - Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Nedir ?
Meslek Hukuku - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Nedir ?
Meslek Hukuku - 3568 Sayılı Kanunun Amaçları Nelerdir?
Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde kaçıdır?
Pazarlamanın gelişiminde aşağıdakilerden hangisi klasik pazarlama içindedir?
Aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin ticaret unvanında gerçek kişinin ad ve soyadının yer alması halinde şirketi gösteren ibare kısaltılarak yazılamaz?
Aşağıdakilerden hangisi ihracatçı olma şartlarındandır
Vesikalı kredi olarak da adlandırılan ödeme şeklidir.
Denetçi, satışlar kaleminde önemli yanlışlıklar olduğunu, bunun da birçok finansal tablo kalemini etkilediğini tespit etmiştir. Denetçi müşteri tabloları için aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmalıdır?
Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminden sağlanacak doğrudan faydalardan bir tanesi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemdir?
Burs yardımı gider yazılabilir mi?
Gümrük işlemleri tamamlanmış mal mahrece iade olur mu?
KVVK Verbise Kimler Ne Zaman Kayıt Olmalıdır ? (2019)
iç denetim
İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren ne kadar süre sonra yeni işçi almak isterse, işten çıkardığı işçilere öncelik tanımakla yükümlüdür?
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi ne kadardır?
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümleri kapsamında marka olabilecek işaretler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun resmi kaynakları arasında yer almaz?
aşağıdakilerden hangisi “yönetişim” kavramının ortaya çıkmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?
Aşağıdaki şirketlerden hangisinin türkiye muhasebe standartlarını uygulama zorunluluğu yoktur?
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kollektif şirketlerin tüzel kişilik kazanması ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
Bankacılık Kanuna göre bankaların yönetim kurulları kaç kişiden az olamaz
Türk Ticaret Kanununda Sigorta Hukuku Kitabına göre ayrılan iki alt sigorta kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
I)İki tarafça imzalanan taşıma senedi, taşıma sözleşmesinin yapıldığına, içeriğine ve eşyanın taşıyıcı tarafından teslim alındığına kanıt oluşturur. II)Taşıma senedi, eşyanın ve ambalajının, eşyanın taşıyıcı tarafından teslim alındığı sırada, dış görünüş
Parasını bir yıldan daha kısa vadelerle (1 ay, 2 ay, 6 ay gibi) bankaya yatıran birinin bir tam yıl için elde ettiği faiz gelirin % kaç olduğunu belirlemek için aşağıdakilerden hangisi hesaplanır?
Çalışanın, örgüt içinde yasadışı bir eylemi, birinin haksız kazanç elde etmesini, gücün kötüye kullanımını, büyük bir israfı, ahlak dışı davranışı fark etmesi, kamu güvenliğini ve sağlığını tehdit eden belirli bir tehlike olduğuna inanması durumunda, bunu
Bir işletme marka belirlerken kullanacağı sembol ve kelimelerin, o ülkenin değerlerine göre hareket etmesi gerekir" ifadesi hangi çevre faktörü kapsamındadır? E-Use 4
Komisyoncular vasıtasıyla yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi Katma Değer Vergisi Kanunu açısından aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Kısa çalışma ödeneğinin süresi en fazla ne kadardır?
Günlük çalışma süresi sekiz saat olan bir işte ara dinlenmesi en az ne kadar olmalıdır?
Aşağıdakilerden hangisi bütçe finansman yöntemi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin ana ülke açısından yararlarından biri değildir?
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri zarar sigortaları için söylenemez?
Aşağıdakilerden hangisi Borç/GSYH oranının artmasına neden olmaz?
Bankacılık Kesimi Konsolide Bilançosu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cari yılda uygulanan maliye politikasını değerlendirirken aşağıdakilerden hangisine bakmak anlamlıdır?
Stajyer zorunluluğu olmayan bir öğrenci stajyer gibi çalıştırılabilir mi?
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki yatırım kararlarını olumlu yönde etkiler?
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki gerçek büyümeyi yansıtır?
Aşağıdaki göstergelerden hangisi makroekonomik durumu aylık olarak değerlendirmemize yardımcı olur?
Aşağıdakilerden hangisi ihraç primi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi karma nitelikteki sermaye piyasası araçlarındandır?
Mevduat sertifikası, çek, bono, poliçe benzeri kıymetli evraklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
S Üretim İşletmesi'nde bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Toplam Satış Hasılatı 100.000 TL. Toplam Değişken Maliyetler 40.000 TL. Toplam Sabit Maliyetler 20.000 TL. Bu bilgilere göre, işletmenin satış hacminin %30 oranında artması durumunda karında n
Personel değerleme yöntemlerinden hangisinde yönetici, “evet” ya da “hayır” şeklinde cevaplanacak ikisi olumlu, ikisi olumsuz, biri de tarafsız ifadelerden oluşan bir soru dizisi hazırlayıp, tanımlamalardan değerlendirilen kişiye en uygun olanı işaretler
İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adlara ne ad verilir?
Sınai hakların koruma sürelerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Coğrafi işaretlere ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
“Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya başka bir yolla açıklanan bilgiler”e ne ad verilir?
Banka veya benzer finansal kuruluşların, kendilerinden finansman sağlamama amacıyla talepte bulunan işletmeler için yaptıkları analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
Halka açık bir işletmenin hisse senetlerine yatırım yapmayı planlayan bir yatırımcının karşılaştırmalı finansal tablolar üzerinden yapacağı analiz türü eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi mikro risk değerlendirmesi ile ilgili doğru bir ifadedir ?
Aşağıdakilerden hangisi iç denetimin ön araştırma aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden bir tanesi değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi iç denetimin “güvence” görevi çerçevesinde doğru bir ifade değildir?
Risk değerlendirmesi bileşeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi risklerin güncel tutulması ve raporlanmasında kullanılan araçlardan birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi COSO KRY Çerçevesinin 8 Bileşeni arasında değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, UMUÇ kapsamında diğerlerinden daha az önem taşır?
Aşağıdakilerden hangisi UMUÇ kapsamında, İç Denetimin Ana Prensiplerinden bir tanesi değildir?
Denetim bulgusu ne demektir?
Bir kurumun risk iştahı kim/kimler tarafından belirlenir?
Aşağıdakilerden hangisi ileriye dönük risk belirlemede faydalanılacak öncelikli kaynaklardan bir tanesi değildir?
Birim satış fiyatı 60 TL ve katkı oranı %45 olan bir işletmenin birim değişken maliyeti ne kadardır?
Birim başına düşünüldüğünde üretim hacmindeki değişme ile ters orantılı bir şekilde değişen maliyet aşağıdakilerden hangisidir
Denetçi önemlilik seviyesi 100 bin TL iken finansal tablo kalemlerinden birinde 50 bin TL tutarında bir yanlışlık tespit etmiştir. Bağımsız Denetim Standardı 450’ye göre denetçinin aşağıdakilerden hangisini yapması daha uygun olur?
Bağımsız Denetim Standardı 210 ‘a göre denetim sözleşmesi imzalanmadan önce denetçinin denetimin ön şartlarının sağlandığından emin olması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi denetimin ön şartlarından biri değildir?
Yukarıda eğilim (trend) yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Gerçek kişi A’nın menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağladığı menfaatler Gelir Vergisi Kanunu uyarınca hangi gelir türüne dahil olmaktadır?
Dar mükellefiyete tabi gerçek kişi A’nın, 2015 takvim yılında, tamamı Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş bulunan; 40.000 TL ücret geliri, 20.000 TL menkul sermaye iradı geliri, 30.000 TL gayrimenkul sermaye iradı ve 50.000 TL diğer kazanç ve iradı bulunma
Yukarıdakilerden hangileri “menkul kıymet” niteliğindedir?
G.T.İ.P., Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan…
Hangi gümrük rejiminin amacı dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmaktır
Bir projenin ekonomik ömrü içinde sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değerlerinin toplamının, aynı projenin ömrü içinde sağlayacağı nakit çıkışlarının bugünkü değerlerinin toplamına oranlanması ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Piyasa faiz oranlarının % 7 olduğu ve 5 yıl boyunca değişmeyeceği varsayımı altında; 5. yılın sonunda elimize geçecek 28.051 TL’nin bugünkü değeri kaç TL’dir?
Bir yatırım projesinin bugünkü değerini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
Bankadan alınan 145 gün vadeli % 25 faizli bir kredi için; faizle birlikte toplam 4.000 TL ödenmiştir. Bankadan alınan kredinin tutarı kaç TL’dir? (Yıl 365 gün olarak kabul edilecektir.)
Diğer(ler)ine zarar verme güdüsü ile sessiz kalmayı ifade eden örgütsel sessizlik türü hangisidir?
E-Defter Programı (Uyumlu Yazılım) Nasıl Değiştirilir?
280-180 Hesap Virmanları Hangi Tarihte Yapılmalıdır?
Gerçek Kişiden Kiralanan İşyerlerine Ait Kira Stopaj Oranı Yüzde % Kaçtır?
Likidite analizi tekniği aşağıdaki hangi analiz çeşidi için geçerlidir?
Aşağıdakilerden hangisi amacına göre analiz çeşitlerinden biridir?
İşletmedeki alınacak kararları, izlenecek politikaları belirleyecek analiz çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
2005 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2006 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2007 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2008 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2009 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2010 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2011 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2012 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2013 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2014 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2015 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2017 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
2018 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
Yıllara Göre Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?
Hayat Sigortası Vergi İndirimi Nasıl Hesaplanır, Oranı Kaçtır? Hangi Kanunda Düzenlenmiştir? Şartları Nelerdir?
2019 Ücret Gelir Vergisi Dilimleri Kaç TL'dir?
70 TL varlık ve 50 TL borç ile işe başlayan bir işletme için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
İşletmenin öz kaynakları aşağıdakilerden hangisi ile artar?
Özel Maliyetlerde Amortisman Süresi Ne Kadardır?
Kira gelirinde götürü gider yöntemini seçen mükellef % kaçlık kısmını belge göstermeden indirim konusu yapabilir?
Diş protezciliği faaliyetinden elde edilen kazanç Gelir Vergisi Kanunu’nun hangi kazanç unsuruna göre vergilendirilir?
Tasfiye beyannameleri kimler tarafından verilir?
Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiye ne denir?
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan “Beyanname Çeşitleri” nelerdir?
Taksitli kredi faizi muhasebe kaydı nasıl yapılır?
Deneme süreli iş sözleşmesi ile doğru ifade hangisidir?
Ayrımcılık tazminatının üst sınırı işçinin kaç aylık ücretidir?
VUK ve TFRS'ye Göre Amortisman İşlemlerindeki Farklılıklar Nelerdir?
Personel İhbar Tazminatı Süreleri Nelerdir?
E-Fatura Başvurusunda Kanuni Merkez Nedir?
Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde 1980 sonrasında ortaya çıkan bankacılık krizlerinin altında yatan asıl sebeplerden biridir?
Yukarıda bilanço bilgileri verilen işletmenin net işletme sermayesi ve cari oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Nakit akış tablosunun düzenlenebilmesi için aşağıdaki finansal tablolardan hangisine ihtiyaç yoktur?
Peşin bedelle 15.000 TL’ye satılan bir ticari malı; aylık faiz oranların %1 olduğu koşullarda, 12 ay kredili satan satıcının, ay sonlarında ödeneceği varsayılan taksitlerin her biri için en az kaç TL istemesi gerekir?
Gerçek risksiz faiz oranı (yalın faiz oranı) için aşağıdakilerden hangisi daha doğrudur?
Peşin bedelle 10.000 TL’ye satılan bir ticari malın faiz oranlarının 5 yıl boyunca %10 olarak gerçekleşeceği varsayımı ile 5 yıl vadeli olarak satılması durumunda her yıl sonunda ödenecek taksitlerden birin tutarı kaç TL olur?
Aşağıdakilerden hangisi stratejik plan içinde hedef belirleye karşılık gelen bir sorudur?
Birinci Güvence Hizmeti: sorumlusu yoktur iç denetçi şirketin iç kontrol sisteminin COSO çerçevesinde etkin bir şekilde işleyip işlemediğine dair yönetime güvence verecektir (şirketin iç kontrol sistemini yönetim kurmuştur, ayrıca bir iç kontrol sorumlusu
2018 Yılı Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları Ne Kadardır?
Kıdem ve İhbar Tazminatında Asgari Geçim İndirimi Olur mu?
Aşağıdakilerden hangisi değiştirici yenilik doğuran haklardandır?
Borcun üstlenilmesine (nakline) ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ticari defterlerin teslim ve ibrazına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Yukarıda verilen gider kalemlerden hangisi / hangileri fon akış tablosunda gerçek bir fon çıkışı gerektirmez?
Denetçinin denetim sırasında tespit ettiği ve düzeltmesi için yönetime ilettiği yanlışlıklardan biri yönetim tarafından düzeltilmemiştir. Bu durumda denetçi, Bağımsız Denetim Standardı 450 uyarınca aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?
Yukarıda gelir tablosu ile ilgili dikey yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İş sözleşmesi 01.09.2015 tarihinde feshedilen işçinin, 15.08.2015 tarihinde ödenmesi gereken ancak işverence ödenmeyen ücret alacağı hangi tarihte zamanaşımına uğrar?
İşçilik alacaklarında zamanaşımı ile ilgili yanlış ifade hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin kullanıcılara iletilmesini ifade eden süreci vermektedir?
Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu açısından istisna teşkil eden bir işlem değildir?
İrade bozukluğu hallerinde iptal hakkı hangi süre içerisinde kullanılmalıdır?
Aşağıdakilerden hangisi eksik borç değildir?
Açık ve özel büro ayırımı hangi büro sınıflandırmasına aittir?
Bir işletmenin düzenli ve sürekli çalışabilmesi için amaçlar, faaliyetler, departmanlar ve bireyler arasında uyum ve işbirliğinin sağlanmasını en iyi tanımlayan kavram hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi dosyalama türlerinden birisi değildir?
Organizasyonun farklı kademelerinde bulunan birimlerde, ast ve üstlerin aralarındaki iletişim ve işbirliğine ne denir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik büro örneklerinden birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, hizmetlerin türdeş olmamasının getirdiği sonuçlardan biridir?
Hizmetlerin müşterilere kolayca iletilememesi, hizmetlerin dokunulamaz olma özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
İstenen hizmetin sunulabilmesi için işletmenin tüm birimlerinin etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasının gerekmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının müşteri odaklı faaliyet gösterebilmeleri için gerekli olan unsurlardan değildir?
Aşağıdaki ürün gruplarının hangisinde tutundurma faaliyetleri genel olarak fiyat temellidir?
TBK 54.madde uyarınca iş kazasından doğan maddi tazminat kapsamında aşağıdaki zararlardan hangisi karşılanamaz?
Türk sosyal güvenlik hukukunda aşağıdaki risklerden hangisine karşı koruma sağlanmamaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu kapsamında yer almaktadır?
Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı nedir?
Aşağıdaki işaretlerden hangisinin marka olarak tescili talebi 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK kapsamında Türk Patent Enstitüsü tarafından resen reddedilmez?
Ticaret unvanlarına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Yeni, sanayiye uygulanabilir, ancak tekniğin bilinen durumunu aşmayan buluşlara verilen belgeye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi önleyici kontrolün tanımıdır?
Bilgi teknolojilerinin amaçlarından biri hangisi değildir?
Uzun vadeli sigorta kolları toplam prim oranı (işçi ve işveren toplamı) yüzde kaçtır?
Aşağıdaki işçilik alacaklarından hangisi giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır?
Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerde esas sözleşme değişikliklerini yapma yetkisi hangi organın görevidir?
Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenme yeri ile hukuki ödeme yeri aynı yer olan çekler için öngörülen “ödeme için ibraz süresi” aşağıdakilerden hangisidir?
G.T.İ.P.
Genel işlem koşullarının yazılmamış sayılmasının sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
Bağımsız denetçiler genel olarak hangi denetim çalışmalarını yaparlar?
Denetçinin tanımını yaparak, sahip olması gereken kişisel özellikleri yazınız.
Muhasebe çalışmaları ile denetim çalışmaları arasındaki farklar nelerdir?
Geleneksel yapıların formellik, merkezilik, yüksek derecede katılık gibi özellikleri yerine ............................de basitlik, daha düşük formel yapı, merkezkaç yönetim ve örgütsel esneklik vardır.
Aşağıdaki bilgilere göre, işletmenin genel üretim giderleri verimlilik farkı ne kadardır?
İthalat Rejimi Kararı ekinde kaç liste vardır?
Transit rejimi ile ilgili doğru önermeyi işaretleyiniz.
Bir organizasyonda risklerin sahibi kimdir?
COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Nedir?
Aşağıdakilerden hangisi hedef belirleme bileşeni ile ilgili uygun bir ifade değildir
554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK kapsamında tasarımların korunma şartları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun” kapsamında ıslahçı hakkı koruması elde edilebilmesi için başvuru konusu bitkinin hangi şartları taşıması gerekir?
Fason Amaçlı İrsaliye
Bir şirketin bağımsız denetime ve tfrs'ye tabi olması için hangi koşullar gereklidir?
Şirket unvanı değiştiğinde eski unvanlı faturaları kullanabilir miyiz?
Kredi kartı ile satışlarda vade farkı komisyon faturasında KDV olur mu?
Kıst Amortisman Nedir?
TFRS'de Uygulanan Amortisman Yöntemi Nedir?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Cümledeki boşluğu tamamlayan kelime hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, karar verme sürecinde gerçek sorunu anlamadaki güçlükler arasında sayılmaz?
''Plan'' ve ''Planlama'' için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
İş analizine ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi başarılı yöneticinin özelliklerinden değildir?
''Gelecekte tekrar kullanılması düşünülen veya yasal olarak süresi doluncaya dek saklanması zorunlu belgelerin korunması ve bu süre içinde kendilerinden yararlanma olanağı sağlayan çalışmalara'' ne denir?
''Belirli parçalardan oluşan bütün'' tanımını en iyi ifade eden kavram hangisidir?
Latince ''geçici'' anlamına gelen kelimeden türetilen, geçici ve özel amaçlarla kurulan örgüt için kullanılan kavram hangisidir?
Finansal Tablolar Analizi yapılan bir işletmenin üretim işletmesi olup olmadığı aşağıdaki bilanço gruplarından hangisinin ayrıntılarına bakılarak anlaşılabilir?
Yukarıda dikey yüzdeleri verilen işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2)
Yukarıda maddi duran varlıkları ile ilgili eğilim (trend) yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Yukarıda karşılaştırmalı bilanço bilgileri verilen işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Safi Milli Hasıla Nasıl Hesaplanır?
Milli Gelir ve Hesaplanması Nasıl Yapılır?
Aşağıdakilerden hangisi klasik denetim yaklaşımları ile ilgili doğru bir önermedir?
Denetim planlarının risk esaslı olarak gerçekleştirilmesi ne anlama gelmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik iç denetim ve risk odaklı çağdaş iç denetim arasındaki karşılaştırma kriterlerinden birisidir?
IIA tarafından tanımı yapılmış olan, risk odaklı iç denetim, aşağıdaki alanlardan hangisinde diğerlerine kıyasla daha az vakti harcayacaktır?
Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde şirketlerde risk yönetimine duyulan ihtiyacın sebeplerinden bir tanesi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi hedef belirleme bileşeni ile ilgili uygun bir ifade değildir?
Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi ihtiyacına neden olan dış etmenler arasında değildir?
Olay Tanımlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade olur?
Aşağıdakilerden hangisi risk tespitinde kullanılan kontrol öz değerlendirme yöntemi ile ilgili doğru bir ifade değildir?
5510 sayılı kanun uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın üst sınırı16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının kaç katıdır?
İşveren iş kazasını ne kadar süre içinde SGK'ya bildirmekle yükümlüdür?
İşyerinde çalışan çıraklar aşağıdaki hangi sigorta koluna tabidirler?
Mali Borçlar ve Ticari Borçlar gruplarındaki artış ve azalışlar karşılaştırılarak analiz edildiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
Yukarıdaki bilanço hesaplarından hangilerindeki değişim dönem net karı veya zararı dışında işletmenin karlılığı hakkında bir fikir vermez?
İşletme finansmanına özkaynak ve borç olarak katkı sağlayanların veya sağlayacak olanların yapacak oldukları analiz türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Yukarıdaki cümlede boşluklara gelecek kavram hangisidir?
İşin yapılışı için gerekli zaman standartlarını belirlemeyi hedefleyen teknik hangisidir?
Verimliliği arttırmayı amaçlayan sistematik çalışmalar bütünü olan ve bir işin en iyi yapılış biçimi ve tamamlanma süresinin ortaya konduğu yönetsel araç hangisidir?
Dosyalama sürecinde takip edilmesi gereken ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
“Sisteme giren bilginin anlamlı sonuçlara dönüşümünü sağlayarak, özetleme, çoğaltma, gruplama, sıralama, hesaplama, karşılaştırma gibi işlemleri içeren” büro işlevi hangisidir?
Dosyalar, kullanım biçimleri, yerleri ve amaçları bakımından çeşitli gruplara ayrılırlar. Çapraz başvuru sistemine duyulan ihtiyaç sebebiyle tutulan dosyalar hangisidir?
Başkaları aynı nesneleri ve durumları bizim gördüğümüzden (algıladığımızdan) farklı görebilmektedirler. Bu tür farklılıklar neden kaynaklanmaktadır?
“Bilgiyi kullanma, bilgi problemlerini çözme, bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma, değerlendirme, etkin şekilde kullanma ve iletme becerisi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
“İnsanlar arası ilişkiler ve etkileşimlerde davranışlara yön veren, sınırlayan ideal ve evrensel olduğu ölçüde uyulması gereken ilkelerdir” şeklindeki ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış olarak verilen cümlelerden hangileri doğrudur?
Yukarıda verilen insanların doğuştan gelen yapısal özelliklerinden hangileri soya çekimle ilgilidir?
Yukarıda verilen güç türleri ile güçlerin tanımlarını doğru olarak eşleştiriniz.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış olarak verilen cümlelerden hangileri yanlıştır?
Yukarıda verilen insanların doğuştan gelen yapısal özelliklerinden hangileri genleriyle ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi kolayda ürünlerin özelliklerinden biridir?
Tüketicilere sağladıkları faydaların uzun döneme yayıldığı ve rakiplere göre farklılıkların vurgulanmaya çalışıldığı tüketici ürün grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Tüketicilerin seçim ve satın alma aşamasında uygunluk, kalite, fiyat ve stil bakımından karşılaştırma yaparak satın aldıkları ürünler aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi satış anlayışının unsurlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi BT denetiminin gereksinimlerinden birisi değildir?
BT güvence çerçevesine göre BT denetçisi denetim kanıtları konusunda görevini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
COBIT BTD’in BT alanına yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Anayasa’nın 20 maddesinde özel hayatın gizliliği kapsamında tanımlanan haklardan bir tanesidir?
Birim fiyatları yüksek ve seyrek satılan ürün grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal pazarlama anlayışında aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?
Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarlarının ekonomik özellikleri içinde incelenir?
ISACA’nın etik kurallarının kimleri kapsadığı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bilgi sistemleri denetim ve güvence faaliyetinde bilgi teknolojileri güvence çerçevesinde göre risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Uygulama seviyesinde kontroller otomatik kontroller ve manuel kontroller ikiye ayrılır. Aşağıdaki kontrollerden hangisi uygulama seviyesi otomatik kontrollerindendir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemleri denetimi yapılan organizasyonun yükümlülüklerini en kapsayıcı şekilde anlatmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi süreç seviyesi bilgi teknolojisi kontrollerindendir?
BT denetçisine risklerin değerlendirilmesinde kurum seviyesi risk değerlendirme formları, uygulama seviyesi risk değerlendirme soru formları ve altyapı seviyesi risk değerlendirme soru formları kullanılmaktadır. Bu formların faydası aşağıdakilerden hangi
ITAF’a göre izleme ile ilgili olarak bilgi sistemlerini denetçilerinin görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sayfalar