SMMM Staja Giriş Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi üçlü savunma hattı ile ilgili olarak doğru olmayan ifadedir?

A) Model, birinci, ikinci ve üçüncü savunma hatlarının, ayrı ayrı ve birbirleri ile olan etkileşimlerini açıklamaktadır  

B) 3’ lü Savunma Hattı Modelinin en büyük amacı, kurumsal amaç ve hedeflere ulaşmada, risklerin etkin yönetimine yönelik olarak Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime güvence sağlayan tüm süreç ve faaliyetler arasında eşgüdüm sağlamak, aralarındaki farkları ve benzerlikleri açıklamak, rol ve sorumlulukları ortaya koymaktır  

C) Model sayesinde, farklı kurum içi güvence mekanizmalarının eşgüdümü sağlanmış, rol ve sorumlulukları tanımlanmış, birbirleri ile sinerji sağlayacak şekilde işlev göstermeleri hedeflenmiştir

D) Üçlü savunma hattı 8 bileşenden oluşan, kurumsal risk yönetimini açıklayan bir modeldir

E) 3’ lü Savunma Hattı Modeli, aynı zamanda, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim arasındaki ilişkiye de açıklık getirmektedir  

Cevap sayısı: 
1

4869 NUMARALI CEVAP


cevap D) Üçlü savunma hattı 8 bileşenden oluşan, kurumsal risk yönetimini açıklayan bir modeldir

Cevaplayan: aydinaydin90 |

Bir işletmenin brüt satışları 95.000 Türk Lirası, satıştan indirimleri 15.000 Türk Lirası, dönen varlıkları 21.000 Türk Lirası ve pasif toplamı 61.000 Türk Lirasıdır.

Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin duran varlıklar devir hızı kaçtır?

A) 1,00

B) 1,20

C) 1,50

D) 2,00

E) 2,50  

Cevap sayısı: 
1

4735 NUMARALI CEVAP


Cevap: D

 

Brüt Satışlar 95.000

Satış İndirimleri (-) 15.000

Net Satışlar = 80.000

Dönen Varlık 21.000

Duran Varlık ?

 

Aktif Toplam 61.000 ise Duran Varlık 40.000 TL dir

Duran Varlık Devir Hızı = Net Satışlar /Ortalama Duran Varlıklar Duran Varlık Devir Hızı = 80.00/40.000=2 

Cevaplayan: tarik |

Finansal kaldıraç olarak da adlandırılan yabancı kaynakların aktif toplamına oranı sonucunun %50’nin üzerinde çıkması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Net çalışma sermayesinin yüksek oranda stoklara bağlandığını, dolayısıyla günlük faaliyetlerin yürütülmesinin stokların satışıyla gerçekleşebileceğini

B) Duran varlıkların finanse edilmesinde yabancı kaynak kullanımına da başvurulduğunu

C) İşletmenin finansal gücünün iyi olduğunu ve faizleri karşılayabildiğini

D) Özkaynakların ekonomik ve verimli kullanıldığını

E) Aktifin finansmanında yabancı kaynaklardan özkaynaklara oranla daha fazla yararlanıldığı 

Cevap sayısı: 
1

4729 NUMARALI CEVAP


Cevap E

Cevaplayan: FM |

Aşağıdaki bilgilerden hangisi “Stoklar ile Net Satışlar” arasındaki ilişkinin trend analiz tekniği ile analiz edilmesi sonucu sağlanır?

A) Dönen varlıklarının likiditesi ve buna bağlı olarak günlük faaliyetleri sürdürme yeteneği

B) Kısa vadeli borçları ödeme gücü

C) İşletmenin satışlarıyla stoklarını eritip eritemediği

D) İşletmenin borçlanma kapasitesi, varlıkların verimliliği

E) Satışların peşin ya da kredili olup olmadığı 

Cevap sayısı: 
1

4727 NUMARALI CEVAP


Cevap C 

Cevaplayan: FM |