SMMM Staja Giriş Sınavı

Bir işletmenin brüt satışları 95.000 Türk Lirası, satıştan indirimleri 15.000 Türk Lirası, dönen varlıkları 21.000 Türk Lirası ve pasif toplamı 61.000 Türk Lirasıdır.

Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin duran varlıklar devir hızı kaçtır?

A) 1,00

B) 1,20

C) 1,50

D) 2,00

E) 2,50  

Cevap sayısı: 
1

4735 NUMARALI CEVAP


Cevap: D

 

Brüt Satışlar 95.000

Satış İndirimleri (-) 15.000

Net Satışlar = 80.000

Dönen Varlık 21.000

Duran Varlık ?

 

Aktif Toplam 61.000 ise Duran Varlık 40.000 TL dir

Duran Varlık Devir Hızı = Net Satışlar /Ortalama Duran Varlıklar Duran Varlık Devir Hızı = 80.00/40.000=2 

Cevaplayan: tarik |

Finansal kaldıraç olarak da adlandırılan yabancı kaynakların aktif toplamına oranı sonucunun %50’nin üzerinde çıkması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Net çalışma sermayesinin yüksek oranda stoklara bağlandığını, dolayısıyla günlük faaliyetlerin yürütülmesinin stokların satışıyla gerçekleşebileceğini

B) Duran varlıkların finanse edilmesinde yabancı kaynak kullanımına da başvurulduğunu

C) İşletmenin finansal gücünün iyi olduğunu ve faizleri karşılayabildiğini

D) Özkaynakların ekonomik ve verimli kullanıldığını

E) Aktifin finansmanında yabancı kaynaklardan özkaynaklara oranla daha fazla yararlanıldığı 

Cevap sayısı: 
1

4729 NUMARALI CEVAP


Cevap E

Cevaplayan: FM |

Aşağıdaki bilgilerden hangisi “Stoklar ile Net Satışlar” arasındaki ilişkinin trend analiz tekniği ile analiz edilmesi sonucu sağlanır?

A) Dönen varlıklarının likiditesi ve buna bağlı olarak günlük faaliyetleri sürdürme yeteneği

B) Kısa vadeli borçları ödeme gücü

C) İşletmenin satışlarıyla stoklarını eritip eritemediği

D) İşletmenin borçlanma kapasitesi, varlıkların verimliliği

E) Satışların peşin ya da kredili olup olmadığı 

Cevap sayısı: 
1

4727 NUMARALI CEVAP


Cevap C 

Cevaplayan: FM |

İşletmenin cari oranı 3; kısa vadeli borçları 100.000 Türk Lirası ise Net Çalışma Sermayesi kaç Türk Lirasıdır?

A) 100.000

B) 200.000

C) 300.000

D) 400.000

E) 600.000

Cevap sayısı: 
1

4725 NUMARALI CEVAP


Çözüm Cari Oran= Dönen Varlık /KVYK

Cari Oran = Dönen Varlık /100.000 =3 ise

Dönen Varlık = 300.000

Net Çalışma Sermayesi = Dönen Varlık – KVYK

Net Çalışma Sermayesi = 300.000-100.000= 200.000 TL 

Cevap B 

Cevaplayan: FM |

Odalar kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarının veya bu unvan ve kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan ibare ve remizleri kullananları aşağıda

Odalar kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarının veya bu unvan ve kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan ibare ve remizleri kullananları aşağıdakilerden hangisine bildirir?

 

a. Devlet planlama teşkilatı

b. Devlet denetleme kurulu

c. Cumhuriyet savcılığı

d. Emniyet genel müdürlüğü

e. Maliye bakanlığı

Cevap sayısı: 
1

4678 NUMARALI CEVAP


c. Cumhuriyet savcılığı

Cevaplayan: tarik |