Yükleniyor...

Geçici vergideki %10'luk yanılma payı dönem karı üzerinden mi hesaplanır. Yoksa Net satışlar, Malın maliyeti gibi gelir tablosu kalemleri üzerinden mi hesaplanır.

Cevaplar 1

Cevabın doğru olduğunu düşünüyorsan destekle, öne çıksın
Tarık Şen 18 Mart 2016 11:36

Yanılma payı hesap kalemlerinde değil vergi matrahında % 10'u ifade etmektedir. Şöyle ki Geçici vergide Satılan ticari malın maliyeti kalemine yazılan aynı tutarda bir işlemi satılan mamul maliyetine yazdığınızda vergi matrahı değişmeyeceği için herhangi bir problem de bulunmamaktadır.

Dayanak: Gelir Vergisi Sirküleri/25
GVK-25/2004-17
Link : http://www.ivdb.gov.tr/sirkuler/gvsirku/gvs25.htm

3. Re’sen veya İkmalen Tarhiyatta Geçici Verginin Hesaplanması

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; “Yapılan incelemeler sonucunda geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re’sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “4.11 Re’sen veya İkmalen Tarhiyat ve Ceza Uygulaması” bölümünde ise, “ Geçici verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, %10’u aşan kısım re’sen veya ikmalen tarhiyata konu olacaktır. Bu durumda, tarh edilecek ek vergi için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır...” denilmektedir.

Bu çerçevede, yapılan incelemeler sonucunda geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, %10 yanılma payının beyan edilmesi gereken geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinin sözü edilen dördüncü fıkrası ile mükelleflerin hesap hataları sonucu yanılma halini düzenlemiş olup, geçici vergi beyannamelerinde matrah beyan etmeyen mükellefler için beyan edilmesi gereken vergi matrahının %10’u kadar bir yanılma payı söz konusu olacak, geçici vergi beyannamesi vermeyen mükellefler için ise yanılma payı uygulanmayacaktır.