Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi ile mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Teslim sayılan durum B) Hizmet C) Hizmet sayılan durum D) Matrah E) Hizmet ifası 

cevap:a teslim sayılan durum

fatma7kids

Henüz cevap yok