Vadeli İşleme Konu Ticari Mal Sözleşmeleri (Commodity Contracts)

Yorumlar

Bir malı gelecekteki bir tarihte sözleşmede belirlenen fiyat üzerinden alma ya da satma yükümlülüğü veren.

TMS 32’ye göre şirketler tarafından sunulan finansal araçların finansal varlık, finansal yükümlülük ya da öz kaynak olarak sınıflandırılması gerekirken bu sınıflandırmada ise kriterin aracın hukuki niteliği değil ekonomik niteliği göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Örneğin, imtiyazlı hisse senetleri; ihraç eden şirkete belli bir tarihte ve tutarda geri alma hakkı vermektedir. Bu hisse senetleri görünürde hisse senedine dayalı bir finansal araç gibi olsa da özünde borç niteliği taşıdığından dolayı işletmenin bilançosunda borçlar sınıfında yer alması gerektiği, diğer bir örnekte ise türev olmayan bileşik finansal araçlarla ilgili olarak; bileşik finansal araç hem borç hem de hisse senedi özelliklerini taşıyan ihraç eden açısından finansal borç olarak görülen, varlığı edinen açısından ise finansal araç olarak görülen varlıklar olduğu vurgulanmıştır.

Hisse senedine dönüştürülebilir tahviller de bu sınıflandırmaya girmekte olduğu ifade edilirken bu tür varlıkları ihraç eden işletmeler, ihraç ettikleri tahvillerin değerleri ile söz konusu tahvilleri hisse senedine dönüştürme seçeneği için ödenecek bedelleri ayrıştırmalı, böylece ihraç eden şirketin bilançosunda tahviller borç, hisse senedi opsiyonları ise öz sermaye hesap grubunda ayrı ayrı raporlanması gerektiği belirtilmiştir.

TMS 32’de işletmenin kendi hisse senetlerini satın alması durumunda bunu nasıl muhasebeleştireceğine değinilmiş; bu durumda işletme yasalar izin verirse kendi hisse senetlerini aldığı zaman bununla ilgili ihracı geri alım-satımına dair gelir tablosuna herhangi bir şey yansıtamayarak, işlemi bilançosunda öz sermayeden düşerek raporlayacağı ifade edilmiştir.